О Т Ч Е Т Е Н Д О К Л А Д

за дейността на Висшия дисциплинарен съд за периода 22.02.2014 година – 21.02.2015 година

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

СКЪПИ КОЛЕГИ,

Висшия дисциплинарен съд и през отчетния период е в състав от 13 адвоката, Председател и 12 члена съдии,макар че съгласно чл.128 ал.1 от Закона за адвокатурата числеността му следва да е петнадесет члена, в това число и председател.

През отчетната 2014 година Висшия дисциплинарен съд разгледа 68 дисциплинарни дела, а на 22 и на 23 януари 2015 година разгледа два броя дисциплинарни преписки в пет членен състав, тъй като дисциплинарно проявения е член на дисциплинарен съд при Адвокатска колегия от страната, като на посочените дати бяха разгледани още по три преписки от тричленен състав.

- 16 брой за реабилитация на Дисциплинарен съд при АК от страната от всичките 68 дисциплинарни дела,като реабилитация е допусната по 12 броя дела и не е допусната по 4 броя дела.

- Потвърдени са решенията на дисциплинарните съдилища при АК от страната по 18 броя дела.

- 1 брой дело прекратено и върнато на Дисциплинарен съд при съответната АК .

- 19 броя дела са отменени и постановено друг вид наказание.

- 2 броя дела са оставени без разглеждане поради просрочие

- 4 броя дела са оставени без разглеждане като недопустими.

През отчетната 2014 година наред с разгледаните по-горе дела за реабилитация по жалба или протест постъпиха във Висшия дисциплинарен съд общо 68 дела, а именно:

- 40 броя срещу решение на Дисциплинарен съд при АК гр.София

- 9 броя дела срещу решение на Дисциплинарен съд при АК гр.Варна

- 6 броя дела срещу решение на Дисциплинарен съд при АК град Пловдив

- 1 брой дело срещу решение на Дисциплинарен съд при АК град Стара Загора

- 1 брой дело срещу решение на Дисциплинарен съд при АК град Благоевград

- 1 брой дело срещу решение на Дисциплинарен съд при АК град Хасково

- 1 брой дело срещу решение на Дисциплинарен съд при АК град Русе

- 2 броя дела срещу решение на Дисциплинарен съд при АК град Монтана

- През 2014 година Висшия дисциплинарен съд разгледа като първа инстанция съгласно чл.130 ЗА в петчленен състав едно дисциплинарно дело срещу адвокат, член на Контролния съвет при съответна адвокатска колегия и постанови оправдателно решение.Това решение беше обжалвано пред Върховния касационен съд и същия го потвърди.

- Срещу решенията по три дисциплинарни дела има жалби пред Върховния касационен съд, които жалба все още са висящи, но съгласно разпоредбите на чл.129 ал.2 от ЗА тези решения не подлежат на касационно разглеждане от Върховния касационен съд, тъй като Висшия дисциплинарен съд е разгледал дисциплинарното дело като втора инстанция.

По останалите 52 броя дела е постановено решение с което решенията на Дисциплинарните съдилища при съответните Адвокатски колегии остават в сила.

От Председателите на Дисциплинарния съд при съответната адвокатска колегия беше изискана справка за образуваните и разгледани дисциплинарни дела за изминалата 2014 година във всеки един Дисциплинарен съд.

От изпратените справки се установява следния брой на дела по Адвокатски колегии:

Дисциплинарен съд АК гр.София 40 дела

Дисциплинарен съд АК гр.Благоевград -11 делd

Дисциплинарен съд АК гр.Варна – 9 дела

Дисциплинарен съд АК гр.Враца – 2 дела

Дисциплинарен съд АК гр.Монтана – 2 дела

Дисциплинарен съд АК гр.Пловдив – 6 дела

Дисциплинарен съд АК гр.Русе – 1 дело

Дисциплинарен съд АК гр.Стара Загора – 1 дело

Дисциплинарен съд АК гр. Хасково – 1 дело

Налага се извода, че през отчетния период сериозно са намаляли делата, които са образувани поради неплащане на вноски към адвокатските колегии.За съжаление немалка част от образуваните дела са за нарушаване на нормите от Закона за адвокатурата и на Етичния кодекс на адвоката.

На 27 и 28 юни 2014 година Висшия дисциплинарен съд проведе семинар в град Поморие хотел „Сунсет Ресорс „ с Председателите на дисциплинарните съдилища при Адвокатските колегии в страната.

Темата на семинара беше „ ПРОБЛЕМИ ПРИ ОБРАЗУВАНЕ,АДМИНИСТРИРАНЕ И РЕШАВАНЕ НА ДИСЦИПЛИНАРНИТЕ ДЕЛА ОТ ДИСЦИПЛИНАРНИТЕ СЪДИЛИЩА ПРИ АДВОКАТСКИТЕ КОЛЕГИИ ОТ СТРАНАТА”.

Присъстваха Председатели, респ.представители на Дисциплинарен съд към Адвокатска колегия от :

ПАЗАРДЖИК, ГАБРОВО, СТАРА ЗАГОРА , ПЛОВДИВ, СМОЛЯН, ВРАЦА, РАЗГРАД, БУРГАС, СИЛИСТРА, МОНТАНА, ЯМБОЛ, БЛАГОЕВГРАД, ВАРНА, ВЕЛИКО ТЪРНОВО, СЛИВЕН, ВИДИН, ЛОВЕЧ, РУСЕ, ХАСКОВО, ПЕРНИК, ПЛЕВЕН, ХАСКОВО и КЪРДЖАЛИ.

Не присъстваха Председателите, респ.не изпратиха представители на Дисциплинарен съд при Адвокатска колегия :

СОФИЯ, ТЪРГОВИЩЕ, КЮСТЕНДИЛ и ДОБРИЧ.

Целта на срещата беше да се направи анализ на дейността и наличните проблеми с цел оптимизиране дейността на Дисциплинарните съдилища при АК и уеднаквяване практиката по дисциплинарните дела и правилно и еднакво прилагане на Закона за адвокатурата и Етичния кодекс на адвоката.

На семинара бяха изнесени два доклада:

1. „ Проблеми при образуване, администриране и решаване на дисциплинарните дела от ДС на АК „ изготвен от члена на ВДС Иван Бораджиев

2. „ Проблеми свързани с уеднаквяване на практиката по сложни дисциплинарни дела „ изготвен от члена на ВДС Катя Станкова.

Обсъдени бяха и процесуалните и материално-правни проблеми, както и проблеми на първоинстанционните и второинстанционните производства.В тази връзка бяха коментирани конкретни решения, често повтарящи се грешки и други.

С цел оптимизиране, уеднаквяване и улесняване дейността на ДС единодушно бе констатирана необходимостта от:

- Изготвяне на указания за процедиране на първоинстанционното дисциплинарно производство

- Одобряване образци на основните документи съставяни в хода на дисциплинарното производство

За целта бяха излъчени две работни групи в състав:

1.За изготвяне на указания : Иван Бораджиев – член на Висшия дисциплинарен съд

Нина Седефова – член на Висшия дисциплинарен съд

Иво Стефанов – член на Висшия дисциплинарен съд

Нели Захариева от ДС при АК Благоевгред

За изготвяне на образци в състав:

Александър Попчев и Лидия Атанасова членове на ВДсС, както и Снежана Енчева от ДС при АК Ямбол, Васил Щильонов Василев –Председател на ДС при АК гр.Смолян

Иван Стойнов Главчев – Председател на ДС при АК гр.Пазарджик

Първата комисия изработи

МЕТОДИЧЕСКИ УКАЗАНИЯ ЗА ПРОЦЕДИРАНЕ НА ПЪРВО ИНСТАНЦИОННО ДИСЦИПЛИНАРНО ПРОИЗВОДСТВО ПРЕД ДС на АК.

Тези указания и образците, изготвени от втората комисия са готови и ще бъдат публикувани в служебната страница на Висшия адвокатски съвет както и на хартиен носител ще бъдат изпратени на Адвокатските колегии от страната.

Семинарът премина на много високо ниво,с необходимата активност на участниците.Изразено бе становище от всички че семинарът е много полезен и необходим.Взе се решение и за в бъдеще периодично и по-често да се организират такива семинари, включително и с конкретни теми.

Сегашния състав на Висшия дисциплинарен съд взе решение да се продължи традицията за срещи с Дисциплинарен съд на съседна Балканска държава или държава от Европейския съюз и поради това следва още в началните месеци на настоящата година да се отправи официална покана до Председателя на Дисциплинарния съд при Адвокатурата на съответната държава както да бъдат поканени да гостуват на адвокатурата на Р.България, респ.Висшия дисциплинарен съд, така и да посетим съответна държава. Такива срещи са необходими с цел обмяна на опит във връзка с дисциплинарното производство и сътрудничество и за в бъдеще със съседна Балканска държава като Румъния, Турция или друга държава, член на Европейския съюз от която техни адвокати са вписани в Адвокатския регистър на Висшия адвокатски съвет.

През отчетния период за първи път дейността на ВДсС бе финансово обезпечена от ВАдС с нарочен целеви бюджет с лимитирани видове разходи.Всички разходи са извършени при спазване на нормативните документи и в рамките на одобрения бюджет за 2014 година.

За нуждите на ВДсС бе закупена много функционално устройство на японската фирма „ BROTHER „ модел MFC – 8520 DN с четири функции – скенер, принтер, копиране и факс, с което значително се оптимизира тази дейност.

През отчетния период Висшия дисциплинарен съд не осъществи никаква международна дейност и сме изразходвали сумата 44 347, 20 лева.

На заседанието на Висшия адвокатски съвет, проведено на 30 януари 2015 година беше гласуван бюджет за Висшия дисциплинарен съд за настоящата година в размер на 60 000 лева.

Благодаря за вниманието.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

ВИСШИЯ ДИСЦИПЛИНАРЕН СЪД:

Адвокат Емануил Георгиев