При предишните скоростни изменения в ЗМИП, свързани с действителните собственици на фирми, направени чрез преходните и заключителни разпоредби на закона за оръжията и боеприпасите, бяха приети аналогични разпоредби за търговците. Изискванията към фирмите са да обявят действителните си собственици, само ако те вече не са вписани като съдружници или еднолични собственици на капитала по партидите им. А ако една фирма е собственост на едно или повече дружества, няма да се налага тя да подава декларация, ако физическите лица, които са нейни действителни собственици, са вписани по партидата на юридическите лица, които я притежават.

Крайният срок за обявяване на действителните собственици на търговците е 31 май 2019 г. Срокът е същият за фондациите и сдруженията, които са се пререгистрирали преди 31 януари 2019 г., а за останалите е 4 месеца от датата на пререгистрацията.

Измененията в Закона за мерките срещу изпирането на пари, които днес депутатите приеха на второ четене, бяха провокирани основно от протестите на адвокатите, които реагираха остро на задължението да докладват на ДАНС за своите клиенти. Затова по спешност бяха разписани специални изключения за тях. Те най-общо предвиждат, че адвокатите няма да докладват на ДАНС, освен ако знаят, че те търсят от тях съвет как да изперат пари или да финансират тероризъм.

Днес Народното събрание прие две идентични разпоредби в ЗМИП, които въвеждат изключението – чл. 72, ал. 9 и чл. 74, ал. 12. Първата гласи: „Алинеи 1-8 не се прилагат от лицата по чл. 4, т. 15, упражняващи регламентирана в Закона за адвокатурата дейност, само по отношение на информацията, която тези лица получават от или относно някой от своите клиенти в процеса на установяване на правното му положение, или при защита или представителство на този клиент във или по повод на производство, регламентирано в процесуален закон, което е висящо, предстои да бъде образувано или е приключило, включително при предоставяне на правна консултация за образуване или избягване на такова производство, независимо дали тази информация е получена преди, по време на, или след приключване на производството. Това изключение не се прилага, когато лицето по чл. 4, т. 15, упражняващо регламентирана в Закона за адвокатурата дейност:

  1. взема участие в дейностите по изпиране на пари или финансиране на тероризма;
  2. дава правната консултация по искане, което има за цел изпиране на пари или финансиране на тероризма, или
  3. знае, че клиентът търси юридически съвет за целите на изпиране на пари или финансиране на тероризма.”

Освен това в ЗМИП изрично беше регламентирано, че действителните собственици не се информират за прекия достъп на институции като ДАНС, БНБ и КФН за информацията за тях.

Източник: https://news.lex.bg/%D0%B0%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D1%89%D0%B5-%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B2%D0%B0%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81-%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE-%D0%B0-2/

Още по темата: http://legalworld.bg/79882.advokatskata-tajna-niama-da-byde-narushena.html

http://defakto.bg/2019/05/16/%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BD%D0%BE-%D0%B0%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BD%D1%8F%D0%BC%D0%B0-%D0%B4%D0%B0-%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%81/