О Б Р Ъ Щ Е Н И Е

от делегатите на Общото събрание на адвокатите от страната

Ние, българските адвокати, водени от разбирането, че:

  • правосъдието е основа на държавността и достъпът до съд е гаранция за нормалното функциониране на правовата държава,
  • без българската адвокатура е невъзможно осъществяването на професионално, обективно и справедливо правосъдие,
  • адвокатите, на които е възложена обществената роля да оказват съдействие и защита на българските граждани и юридически лица, заради прекия си контакт с хората в най-голяма степен познават проблемите и на правосъдието, и на обществото като цяло,

изразяваме категоричното си несъгласие с предприетата от Висшия съдебен съвет инициатива по промяна на съдебната карта и избора на т.нар. „модел 4“ за прекрояване на съдебната карта у нас.

Възприетият от Висшия съдебен съвет „модел 4“ предвижда:

  • закриване на множество районни съдилища в страната и превръщането им в териториални поделения без да е направен детайлен и задълбочен икономически, социален, географско-териториален и демографски анализ за необходимостта от такава промяна и да са преценени резултатите, до които би довела тя и
  • промяна в подсъдността по множество граждански и наказателни дела, което превръща окръжните вместо районните съдилища в основен първоинстанционен съд и обезсмисля модела на изграждане на съдийското съсловие като професионална общност.

Планираната съдебна реформа не намира оправдание в специфичните обществено-икономически условия у нас и няма да направи правосъдието нито по-бързо, нито по-евтино, нито по-достъпно, като не съответства и на дългогодишните традиции на устройство на съдилищата в България. Напротив – предвижданата промяна ще отдалечи правосъдието от българските граждани, което на практика е абдикация на държавата от основната й функция – да осигури реален достъп до съд. А правова е само държава, която гарантира на своите граждани защита на правата и интересите им чрез лично и непосредствено участие в съдебните производства, което е невъзможно, когато съдът, вместо да се доближава, се отдалечава от човека.

Концепцията за реформа на съдебната карта, съчетана с липсата на ефективно работещо електронно правосъдие, с достатъчно гаранции за сигурността в комуникацията между съда, адвокатите и гражданите и за процесуалните права на всички участници в съдебните производства, води до основателно съмнение дали у нас ще има достъп до съд и ефективни правни средства за защита, ако тези намерения бъдат реализирани.

Ето защо ние, българските адвокати, като изразяваме тревогата си от проблемите, които би могъл да породи т.нар. „модел 4“ в съчетание с липсата на работещо електронно правосъдие, се обръщаме с призив за провеждане на сериозен професионален и обществен дебат по въпроса за реформата на съдебната система. Надяваме се този дебат да доведе до преосмисляне на нуждата от радикално прекрояване на съдебните райони и промяната на подсъдността, което не е в интерес на обществото и гражданите.

Като инициираме този дебат вярваме, че институциите и в частност Висшият съдебен съвет, както и всички обществени организации играждани, съпричастни към ценностите на правовата държава, ще подходят разумно и отговорно и няма да допуснат самоцелни радикални реформи, които ограничават достъпа до съд и като краен резултат – ограничават способите за защита правата на българските граждани.


29.05.2021 г. Общо събрание на адвокатите от страната

Още по темата: https://news.lex.bg/%D1%80%D1%8A%D0%BA%D0%BE%D0%B2...

https://defakto.bg/2021/05/29/%d0%be%d1%81%d1%82%d...

https://legalworld.bg/vadvs-se-otchita-advokaturat...