С измененията е въведен и нов механизъм на утвърждаване на вътрешните правила. Отпадналото вече задължително утвърждаване на вътрешните правила от ДАНС се заменя с възможността контролните органи на ДАНС да извършват проверки по документи за спазване на изискванията на разпоредбите на чл. 101 - 105 от закона.

Допълнено е, че лицата, които по занятие предоставят някоя от услугите, посочени в чл. 4, т. 16, са длъжни да посочат изрично съответните услуги в своя предмет на дейност (чл. 105, ал. 4).

прецизирани са разпоредбите на Раздел I на глава осма относно вътрешните правила, включително и самото заглавие, което вече е: „Вътрешни правила за контрол и предотвратяване изпирането на пари и финансирането на тероризма» с цел да се внесе допълнителна яснота, че разписаните правила се отнасят и по отношение на финансирането на тероризма.

Едновременно с това с § 45 от преходните и заключителни разпоредби (ПЗР) са направени промени и в разпоредби на Закона за мерките срещу финансиране на тероризма - изрично се утонява, че категорията лица по чл. 4, т. 19 (търговците на едро) не включва производителите, когато продават произведените от тях стоки (§1а от ДР на ЗМИП).

С ПЗР са направени промени и в други закони с цел преодоляване на пропуски при транспониране на Директива (ЕС) 2015/849 на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 2015 г. за предотвратяване използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма, за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Директива 2005/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и на Директива 2006/70/ЕО на Комисията.

http://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp;jsessionid=52AB2ED956159988F593994D363700A7?idMat=137772