Във вторник конституционните съдии допуснаха за разглеждане по същество три дела, образувани в края на 2017 г. По дело №12/2017 г.Конституционният съд (КС) допусна за разглеждане по същество искането на Висшия адвокатски съвет (ВАдвС) за установяване на противоконституционност на редица от разпоредбите в Наказателно-процесуалния кодекс (НПК), които влязоха в сила на 05 ноември 2017 г.

"Няма съмнение, че Наказателно-процесуалният кодекс (НПК) определя реда по който се извършва наказателното производство, за да осигури защитата от престъпни посегателства срещу живота, свободата, честта, правата и законните интереси на гражданите (чл.1,ал. 1 и 2 НПК), в съгласие с повелите в глава втора на Конституцията на Република България относно основните права и задължения на гражданите. Това се отнася до оспорените разпоредби и институти на наказателния процес, които в единна и последователно провеждана процедура обхващат процесуалните действия, осъществявани в производството. Поради това Конституционният съд приема, че Висшият адвокатски съвет има компетентност да иска установяване противоконституционност на НПК изцяло, или в отделни негови части или разпоредби и действа в кръга на своята компетентност", мотивират решението си конституционните съдии.

С последващо определение по конституционно дело № 12/2017 г. Конституционният съд присъедини към конституционно дело № 10/2017 г. за съвместно разглеждане и решаване искането в частта относно конституционността на разпоредбата на чл. 411а, ал. 1, т. 4 НПК. Дело №10 от миналата година бе образувано по искане на Пленума на ВКС, който първи атакува поправките в НПК.

"Конституционният съд констатира, че има връзка между двете дела, допуснати за разглеждане по същество с посочените определения. В определението от 23 януари 2018 г. по к.д. № 12/2017 г. в точка 11 от диспозитива е допусната за разглеждане разпоредбата на чл. 411а, ал. 1, т. 4 НПК. Тази разпоредба е предмет на делото съгласно диспозитива на определението за допустимост по к.д. № 10/2017 г. Конституционният съд открива идентичност в искането относно чл. 411а, ал. 1, т. 4 НПК, на вносителите по двете дела – пленума на Върховния касационен съд и Висшия адвокатски съвет. Сходни са и изложените основания и съображения за противоконституционност на разпоредбата, а именно, че Специализираният наказателен съд носи характеристиката на извънреден съд, което не се допуска от чл. 119, ал. 3 от Конституцията и противоречи на принципа за правовата държава (чл. 4, ал. 1 от Конституцията). Съдът намира, че предметът на к.д. № 12/2017 г. в частта относно конституционосъобразността на чл. 411а, ал. 1, т. 4 НПК е обхванат от предмета на висящото конституционно дело № 10/2017 г.", пише в определението на КС.

На днешното си заседание КС допусна до разглеждане и дело №11/2017 г., образувано също по искане на Висшия адвокатски съвет за установяване на противоконституционност на разпоредбите на текстове от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.

Допуснато за разглеждане по същество бе и дело №14/2017 г., образувано по искането на 66 депутати от "БСП лява България" при приемането на държавния бюджет за настоящата година. Парламентаристите поискаха обявяване на разпоредбата на чл. 6, ал. 1, Раздел II, т.1.2. "Субсидии и други текущи трансфери" от Закона за държавния бюджет на Република България за 2018 г. за противоконституционна като противоречаща на чл. 88, ал. 1 от Конституцията на Република България.

Източник: www.http://legalworld.bg