Едно от първите решения, които Висшият адвокатски съвет прие днес, е от името на цялата адвокатура да бъдат подпомогнати финансово семействата на двамата загинали в пожарите край с. Петрово, както и третият пострадал, който е с тежки изгаряния и е в болница.

„Неведнъж в годините адвокатурата е демонстрирала своята съпричастност и била социално чувствителна, като е оказвала помощ, включително финансова, на пострадали при различни бедствия и кризи“ мотивира предложението председателят Ивайло Дерменджиев.

Бяха създадени няколко комисии и консултативни помощни органа към ВАдвС, като един от акцентите е Консултативния председателски съвет. Той ще включва всички председатели на колегии от страната. По този начин новият състав на ВАдвС ще промени коренно комуникацията с адвокатските съвети от страната.

И, както завършва обръщението от днешното конститутивно заседание:


„Защото само заедно – чрез съвместни усилия и сътрудничество, можем да отстояваме общите ни професионални принципи и интереси, като с обществената си активност и позиции бъдем реални гаранти за върховенството на правото и демократичните ценности на съвременното общество.

Заедно винаги можем повече!“

Припомняме състава на Висшия адвокатски съвет в мандат 2021-2025 г. (основни членове):

Д-р Ивайло Дерменджиев, председател на Висшия адвокатски съвет, Валя Гигова – зам.-председател на Висшия адвокатски съвет, Ина Лулчева – зам.-председател на Висшия адвокатски съвет, Ели Христова – главен секретар, Албена Пискова, проф. Ангел Калайджиев, Асен Георгиев, Бойко Ботев, Димитър Вълчев, Златимир Жечев, Катерина Михайловска, Красимир Краев, Красимира Иванова, Нина Седефова, Ценимир Братоев.

и Резервни членове на Висшия адвокатски съвет:

Мария Ганева, Красимир Недев, Стефан Левашки, Иван Чолаков, Стефка Въжарова, Стефан Гугушев, Йордан Йорданов, Атанас Стоянов, Петър Славов, Александър Кашъмов.

ОБРЪЩЕНИЕ

НА ВИСШИЯ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

На 6-ти август 2021 г. като новоизбрани членове на Висшия адвокатски съвет встъпваме в длъжност.

Приемаме тази обществена длъжност с признателност за оказаната ни от Вас чест и със съзнание за огромната отговорност, която носим, за отстояване на свободата, независимостта и самоуправлението на българската адвокатура.

Висшият адвокатски съвет е институцията, която олицетворява единството на българската адвокатура и чрез който адвокатурата влиза в отношение с всички останали конституционно установени власти и органи в страната. Затова от начина, по който Висшият адвокатски съвет упражнява правомощията си зависи дейността на цялата адвокатура и работата на всеки един адвокат, а оттам и ефективната защита на правата на гражданите.

Обединяват ни споделяните от нас ценности за приемственост, постоянство и почтеност в дейността на органите на адвокатурата.

Наясно сме с проблемите и предизвикателствата, които стоят днес пред Адвокатурата и пред българскотообществото.

Решени сме да изпълним възложените от Конституцията и законите правомощия на Висшия адвокатски съвет с професионализъм и достойнство, по прозрачен и ефективен начин.

Основните цели, които си поставяме, изхождат от разбирането, че адвокатската професия е обществено значима, поради което правното и социално положение на адвоката се явява основна гаранция за защита правата на гражданите и юридическите лица, а оттам има значение и за благосъстоянието на цялото общество.

В рамките на мандата си ще изпълним поетите ангажименти за изготвяне на проект за нов Закон за адвокатурата и създаване на модерна уредба на адвокатската професия, подобряване на системата на правната помощ, разрешаване на организационните проблеми в работата на самата адвокатура чрез по-добро взаимодействие с адвокатските колегии и техните органи, разрешаване на въпросите, свързани с нелоялната конкуренция и съществуващата все още пълна забрана за реклама на дейността на адвокати, ефективна защитата на основните конституционни права на гражданите чрез упражняване на конституционното правомощие по чл. 150, ал. 4 от Конституцията и даване на становище по конституционни дела, участие в тълкувателната дейност на Върховните съдилища, в законодателния процес.

Ще работим открито и навременно, публично и почтено, за да заеме адвокатурата своето достойно място в обществения живот, като предлага полезни и смислени решения, а не върви след събитията.

Да бъдеш „адвокат“ не е само звание, а призвание, затова ще положим всички усилия адвокатурата да се ползва с присъщите на професията обществено доверие, престиж и достойнство – с навременни реакции във всички случаи, когато се нарушават правата на гражданите и върховенството на правото, и устоите на демократичното общество са в опасност.

Вярваме, че авторитетна и уважавана адвокатура има там, където има добре подготвени и активни адвокати, дейни и достойни членове на органите на адвокатурата, добра комуникация, прозрачност, отчетност и обществена ангажираност.

Просперитетът на адвокатурата е задача не само на органите на адвокатурата, но и на всеки адвокат. Затова сме готови да обсъдим всички Ваши предложения, идеи и искания. Защото само заедно – чрез съвместни усилия и сътрудничество, можем да отстояваме общите ни професионални принципи и интереси, като с обществената си активност и позиции бъдем реални гаранти за върховенството на правото и демократичните ценности на съвременното общество.

Заедно винаги можем повече!

06.08.2021 г.Висш адвокатски съвет