В съвременния свят на международна и електронна търговия се повишава рискът голям брой потребители от различни държави да пострадат от едни и същи незаконни практики. Към момента не всички държави в ЕС позволяват колективната защита на правата на потребителите и е практически невъзможно да се водят колективни дела в повече от една страна.

Нови правила на ЕС за колективните искове ще осигурят на потребителите във всички държави членки правото да се борят заедно срещу нарушения, но също така ще въведат клаузи за предотвратяване на злоупотреби с процедурата.

След като в края на юни представители на Парламента и на Съвета постигнаха споразумение по законодателния текст, Парламентът одобри правилата на 24 ноември 2020 г.

Какво предвижда законодателството

Колективната защита срещу нарушения ще бъде възможна във всички страни в ЕС. Ще трябва да съществува поне един механизъм във всяка държава, който ще позволява на организации да представляват граждани и да отправят искания за санкции и компенсации за причинени вреди.

Организациите, които ще представляват потребителите в международни и национални искове, ще трябва да отговорят на специфични критерии. Критериите за представителство в трансгранични искове са описани в новите европейски правила, а критериите за представителство в национални искове ще бъдат регламентирани в националното законодателство.

Страната по съдебния спор, която загуби делото, ще трябва да плати разноските. Този принцип защитава компаниите от завеждане на безпочвени дела срещу тях.

Колективни искове ще могат да бъдат завеждани в сфери като защита на личните данни, финансови услуги, пътувания и туризъм, енергетика, телекомуникации, опазване на околна среда, здравеопазване, въздушен и железопътен транспорт.

Европейската комисия трябва да обмисли създаването на служба на европейски омбудсман за колективните искове, който да отговаря за трансграничните представителни искове на европейско равнище.

Следващи стъпки

Страните в ЕС ще имат две години, за да адаптират националното си законодателство и още шест месеца, за да започнат да прилагат правилата.

Източник: https://www.europarl.europa.eu/news/bg/headlines/s...