Висшият адвокатски съвет обявява награда за студенти юристи за написване на реферат на тема:

„ЗА И ПРОТИВ ИНДИВИДУАЛНАТА КОНСТИТУЦИОННА ЖАЛБА“.

Наградите са в три степени: първа – 500 лв., втора – 300 лв., трета – 200 лв.

Наградите ще бъдат придружени с книги и грамоти и ще се връчат на 22 ноември – Ден на българската адвокатура.

Кандидатите трябва да изпратят своите разработки най-късно до 10.10.2014 г. на адрес: София, 1000, ул. „Калоян” № 1-а, Висш адвокатски съвет.

Обемът на рефератите трябва да е до 50 стандартни печатни страници (30 реда по 60 знака на ред). Рефератите следва да бъдат представени на български език, с писмена информация за: имената на автора; юридическия факултет на университета, в който се обучава; в кой курс на обучението си е; телефони за връзка.