Това се случва след като адвокатурата настоя да не се въвежда задължение за електронно връчване докато няма работещ и пълен ЕПЕП, както и за предвиждането на специален преходен период (повече за становището на Висшия адвокатски съвет виж тук).

Становището на Висшия адвокатски съвет е възприето като разумно от Министерството на правосъдието. „Лекс“ научи, че заради необходимостта ЕПЕП да бъде доработен, така че да стане напълно функционален и ефективен за страните и адвокатите им, както и заради продължаващите подобрения в Единната информационна система на съдилищата, искане с 6 месеца да се отложат двете системи е отправил и Висшият съдебен съвет.

Затова правителството е приело, че те ще бъдат официално въведени не от 1 януари 2021 г., а на 30 юни 2021 г.

От този момент ще влязат в сила и всички изменения в ГПК и НПК, които се правят с обсъждания в момента законопроект.

От 1 юли 2021 г. ще започне да тече и поисканият от ВАдС преходен период от една година, в който на адвокатите, които са се регистрирали в ЕПЕП, ще се връчва електронно, а на останалите – както досега на хартия. В ГПК е записана преходна разпоредба, която изрично предвижда, че в 12-месечния срок „на адвокатите, които не са се регистрирали в единния портал за електронно правосъдие, връчването се осъществява по досегашния ред“.

Освен това в приетия от правителството проект, който ще бъде внесен в Народното събрание, са направени и още серия допълнения с цел да се възприемат критиките на адвокатурата.

Първото е, че се дава възможност на адвокат да се връчва и „на всяко място, където той се намира по служба“, т.е. няма да се стига до абсурда той да е в съда, а да не може да му бъдат връчени съобщения, призовки и книжа, защото законът изисква това да става само през ЕПЕП. Сега обаче ще трябва да се прецени дали тази редакция, която се предлага, не води до друга странна ситуация – на адвокат да може да се връчва навсякъде, където е по работа, а същевременно се предлага да отпадне връчването в кантората.

Второто е, че своеобразната ваканция за адвокатите, в която не им се връчва, е удължена от 40 на 45 дни.

А третото е, че се урежда възможност адвокатът да откаже връчването, ако например вече не представлява страната по делото.

„Лекс“ научи, че одобрената от МС разпоредба на чл. 51 ГПК гласи:

ал. 1 Връчването на адвокат се извършва чрез единния портал за електронно правосъдие или на всяко място, където той се намира по служба.

ал. 2 Адвокатът може да заяви по електронен път в единния портал за електронно правосъдие, че отсъства и не приема съобщения за определени периоди от време, които общо не могат да бъдат по-дълги от 45 дни в рамките на една календарна година. Съобщенията, връчени в заявения период на отсъствие, се смятат връчени в първия ден след края му.

ал. 3 Адвокатът не може да откаже получаването на съобщението на своя доверител, освен след оттегляне на пълномощното по реда на чл. 35, отказ от пълномощие по чл. 36 , както и когато от пълномощното недвусмислено личи, че не се отнася за инстанцията, за която е призоваването. Отказът на адвоката да приеме съобщението се заявява по електронен път в единния портал за електронно правосъдие, съответно се отбелязва в разписката и се удостоверява с подписа на връчителя. Отказът не засяга редовността на връчването.

Както „Лекс“ писа, адвокатите не са единствените, на които ще се връчва изцяло електронно. Това задължение се въвежда и за нотариусите, и за частните съдебни изпълнители, както и за банки, застрахователи, доставчици на комунални услуги и т.н. То е уредно в нова ал. 5 на чл. 50 ГПК, която гласи: Връчването на кредитни и финансови институции, включително тези, извършващи събиране на вземания срещу потребители, на застрахователни и презастрахователни дружества и на търговци, които извършват доставка на енергия, газ или предоставяне на пощенски, електронни съобщителни или водоснабдителни и канализационни услуги, на нотариуси и частни съдебни изпълнители се извършва само на електронен адрес. Те са длъжни да посочат такъв“.

Т.е. те ще получават съобщения и призовки по делата не чрез ЕПЕП, а по имейл. За тях няма и 12-месечен преходен период като за адвокатите.

В окончателния текст на законопроекта, който ще бъде разгледан от Народното събрание, остава другата голяма промяна в ГПК, с която се предвижда, че държавната такса за делото се намалява с 15%, ако „искането за защита или съдействие“ е извършено в ЕПЕП.

След общественото обсъждане и постъпили множество становища са направени и редакции и на много от разпоредбите. Една от тях е в чл. 38 ГПК, който урежда общите правила за връчването. С проекта се предлага да бъде запазено правилото, че съобщението се връчва на адреса, който е посочен по делото. Но ако гражданинът е избрал електронен адрес в ЕПЕП или квалифицирана услуга за електронна препоръчана поща, ще получи съобщение на тях. Ако пък просто е посочил електронна поща, съдът ще предпочете нея, преди да пристъпи към изпращане на съобщенията на хартия. Само при невъзможност за изпращане на книжата на електронен адрес, ще се връчва на настоящ, или при липса на такъв – на постоянния адрес.

Сега в чл. 38 ГПК изрично е предвидено, че съгласието за електронно връчване може да се оттегли по всяко време, а оттеглянето не засяга редовността на вече извършените действия.

Същата възможност за оттегляне на съгласието вече е предвидена и за новото правило, което се предлага да влезе в ГПК – че когато си извършил процесуално действие чрез ЕПЕП, се съгласяваш да приемаш всички изявления, съобщения, призовки и книжа по делото до приключването му на всички инстанции само чрез портала.

Източник: https://news.lex.bg/изцяло-електронното-връчване-н...