Към настоящия момент са отчетени редица слабости в юридическата практика, относно процедурите на производствата по несъстоятелност – голяма продължителност, ниска ефективност, високи разноски, рядко цялостно удовлетворяване на кредиторите.

Недостатъчната прозрачност на провежданите от синдиците процедури по осребряване, съчетани с липсата на ефективен контрол на извършените оценки и действия на синдика по продажба, се стига до случаи, в които имущество от масата на несъстоятелността се продава на изключително занижени цени или по начини, ощетяващи голяма част от кредиторите.

При действащата уредба няма ограничение за броя процедури по продажба на имуществото, което води до ненужно удължаване производството и изчерпване на всички активи единствено за покриване на разноски. Не се предвижда достатъчна прозрачност на процедурите по продажба и добра информираност на потенциалните купувачи за продажбите, извършвани от синдиците. Не са предвидени още електронни търгове и продажби, каквито са предвидени в Гражданския процесуален кодекс.

Законопроектът е насочени към подобряване ефективността на правната рамка относно несъстоятелността и оздравяването, като отчита предложенията на проект „Реформи в областта на несъстоятелността в България“, изпълняван съвместно от Министерството на правосъдието и Службата за подкрепа на структурните реформи на Европейската комисия.

Със законопроекта се въвежда Директива (ЕС) 2019/1023 на Европейския парламент и на Съвета от 20 юни 2019 година за рамките за превантивно преструктуриране, за опрощаването на задължения и забраната за осъществяване на дейност, за мерките за повишаване на ефективността на производствата по преструктуриране, несъстоятелност и опрощаване на задължения и за изменение на Директива (ЕС) 2017/1132, която има за цел да подпомогне доброто функциониране на вътрешния пазар, чрез премахването на пречките за свободното движение на капитали и свободата на установяване, произтичащи от различията в националното законодателство на държавите членки по превантивно преструктуриране, несъстоятелност, опрощаване на задължения и забрана за осъществяване на дейност.

Източник: https://justice.government.bg/home/index/3d25c85c-...

Още по темата: https://news.lex.bg/%d0%bc%d0%b0%d1%89%d0%b0%d0%b1...

https://defakto.bg/2022/05/13/%d0%bc%d0%bf-%d0%bf%...