Обявеният за противоконституционен текст на чл. 25 з от Закон за защита на личните данни гласи:

Чл. 25з. (Нов - ДВ, бр. 17 от 2019 г.) (1) Обработването на лични данни за журналистически цели, както и за академичното, художественото или литературното изразяване, е законосъобразно, когато се извършва за осъществяване на свободата на изразяване и правото на информация, при зачитане на неприкосновеността на личния живот.

(2) При разкриване чрез предаване, разпространяване или друг начин, по който лични данни, събрани за целите по ал. 1, стават достъпни, балансът между свободата на изразяване и правото на информация и правото на защита на личните данни се преценява въз основа на следните критерии, доколкото са относими:

1. естеството на личните данни;

2. влиянието, което разкриването на личните данни или тяхното обществено оповестяване би оказало върху неприкосновеността на личния живот на субекта на данни и неговото добро име;

3. обстоятелствата, при които личните данни са станали известни на администратора;

4. характера и естеството на изявлението, чрез което се упражняват правата по ал. 1;

5. значението на разкриването на лични данни или общественото им оповестяване за изясняването на въпрос от обществен интерес;

6. отчитане дали субектът на данни е лице, което заема длъжност по чл. 6 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, или е лице, което поради естеството на своята дейност или ролята му в обществения живот е с по-занижена защита на личната си неприкосновеност или чиито действия имат влияние върху обществото;

7. отчитане дали субектът на данни с действията си е допринесъл за разкриване на свои лични данни и/или информация за личния си и семеен живот;

8. целта, съдържанието, формата и последиците от изявлението, чрез което се упражняват правата по ал. 1;

9. съответствието на изявлението, чрез което се упражняват правата по ал. 1, с основните права на гражданите;

10. други обстоятелства, относими към конкретния случай.

(3) При обработване на лични данни за целите по ал. 1:

1. не се прилагат чл. 6, 9, 10, 30, 34 и глава пета от Регламент (ЕС) 2016/679, както и чл. 25в;

2. администраторът или обработващият лични данни може да откаже пълно или частично упражняването на правата на субектите на данни по чл. 12 - 21 от Регламент (ЕС) 2016/679.

(4) Упражняването на правомощията на комисията по чл. 58, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2016/679 не може да води до разкриване на тайната на източника на информация.

(5) При обработването на лични данни за целите на създаване на фотографско или аудио-визуално произведение чрез заснемане на лице в хода на обществената му дейност или на обществено място не се прилагат чл. 6, чл. 12 - 21, чл. 30 и 34 от Регламент (ЕС) 2016/679.


Източник: http://constcourt.bg/bg/Cases/Details/559

http://constcourt.bg/bg/Acts/GetHtmlContent/865e35ff-b1b2-4a3c-8c50-449a4d887bf1

Още по темата: https://news.lex.bg/%d0%ba%d1%81-%d0%be%d0%b1%d1%8f%d0%b2%d0%b8-%d0%b7%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%82%d0%b8%d0%b2%d0%be%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%81%d1%82%d0%b8%d1%82%d1%83%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%bd%d0%b8-10-%d1%82%d0%b5/

http://news.bnt.bg/bg/a/ks-obyavi-za-protivokonstitutsionni-10-te-kriteriya-za-balans

http://legalworld.bg/83346.pravilata-v-zzld-za-uprajniavaneto-na-jurnalisticheska-dejnost-sa-protivokonstitucionni.html

http://epicenter.bg/article/Po-zhalba-na-BSP--Konstitutsionniya-sad-zashtiti-svobodata-na-slovoto-/198919/2/0

https://www.dnevnik.bg/bulgaria/2019/11/15/3992837_kriteriite_za_balans_mejdu_svobodata_na_slovoto_i/?ref=rss