Оспореният от адвокатурата текст гласи: „Митническите служители, които са митнически органи по смисъла на закона, могат да бъдат само лица, които не са привлечени като обвиняеми или не са подсъдими за умишлено престъпление от общ характер“.

По искането на ВАдС Конституционният съд вече образува дело №7/2019 г., а за докладчик е определена Таня Райковска.

„С извършеното допълнение в разпоредбата на чл. 10, ал. 1 от Закона за митниците се стига до противоконституционно лишаване на български граждани от правото им на труд чрез засягане на държавни служители в Агенция „Митници”, които са привлечени като обвиняеми или са подсъдими за различни умишлени престъпления от общ характер и още преди наказателният съд да се е произнесъл по отношение на вината с влязла в сила присъда“, заявява Висшият адвокатски съвет.

Позовавайки се на принципа на правовата държава, съветът посочва, че той поставя и изискването за съразмерност на въведеното със закон ограничение т.е. то трябва да бъде подходящото, възможно най-мекото и същевременно достатъчно ефективно средство за постигане на конституционно оправданата цел.

„Лишаването от правото на труд на лица, за които не е доказано по несъмнен начин с влязла в сила присъда за извършено престъпление, което е пряко свързано с възможността им да осигурят издръжка на семействата си, не кореспондира с изискването за пропорционалност на държавната намеса в индивидуалното им право на труд и противоречи на правото на защита и на справедлив съдебен процес“, пише в искането.

В него се изтъква, че подобна мярка се явява несъразмерна, защото общественият интерес би могъл да бъде защитен чрез друга разпоредба на Закона за митниците (чл. 69, ал. 1), която регламентира отстраняването от длъжност на обвиняеми митничари, привлечени за умишлено престъпление от общ характер, извършено във връзка с работата им. „Това правило се прилага, когато има достатъчно основания да се счита, че служебното положение на обвиняемия ще създаде пречки за обективно, всестранно и пълно изясняване на обстоятелствата по делото. Отстраняване от длъжност може да се извърши само от съда, като в противен случай се нарушава конституционният принцип на справедливостта“, завява ВАдС.

В искането си до КС адвокатурата подчертава, че авторитетът на държавната служба е легитимна законодателна цел, но не въвеждането на подобно условие за несъвместимост е начинът тя да бъде защитена.

„С така приетото допълнение в чл. 10, ал. 1 от ЗМ са нарушени и презумпцията за невиновност, принципите на правна сигурност и защита от произвол“, изтъква още адвокатурата. И припомня, че презумпция за невиновност, която гарантира, че обвиняемият се смята за невинен до установяване на противното с влязла в сила присъда е един от основните принципи на наказателния процес и се прилага без изключение по отношение на всички. В искането се подчертава, че презумпцията за невиновност засяга в още по-голяма степен тези, спрямо които има образувани наказателни производства, но без да са им повдигнати обвинения.

Пред КС Висшият адвокатски съвет поставя и друг проблем, който възниква заради новото правило на чл. 10, ал. 1 ЗМ – с него е разширена отговорността на митническите служители, не само за повдигнатото обвинение във връзка със службата им, но и за всички умишлени престъпления от общ характер. „По този начин всяко привличане като обвиняем или подсъдим за умишлено престъпление от общ характер, съответно спрямо митнически служител е повод да бъде прекратено служебното правоотношение. Това представлява противоречие с упражняването на труд и избора на професия“, завява адвокатурата.

На последно място от ВАдС изтъкват и друг аргумент за отмяна на нормата – тя е изменена с преходните и заключителните разпоредби на Закона за корпоративното подоходно облагане, като предложението за промяната е направено между първо и второ четене без мотиви и обосновка.

Източник: https://news.lex.bg/%D0%B0%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D1%83%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D1%82%D0%BE-%D0%BD%D0%B0-%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B0/?fbclid=IwAR18LyGrJeGrKLd_uArLZ9-jTagTFOWygasgJjDjvvYNIUEL0AIZLRHkJZ8