В мотивите към предложението се казва и защо се налага изменението: „В момента въззивният съд, при потвърждаване на първоинстанционното решение, мотивира своето като може да препрати и към мотивите на първата инстанция. ОСГК на ВКС в Тълкувателно решение №1 от 2013 г. приема, че дори и в случаите, когато въззивният съд приема мотивите на първоинстанционния състав в обжалваното решение и съответно препраща към тях, то това не освобождава въззивната инстанция от задължението ѝ да изведе свои самостоятелни фактически констатации и правни изводи във връзка с направените оплаквания и доводи. Утвърденото тълкуване на чл. 272 от ГПК практически обезсмисля целта ѝ, доколкото въззивният състав и в случаите, когато споделя изцяло съответните правни изводи на първоинстанционния съд, е длъжен да развие същите изводи в текста на въззивното решение. Това се отнася и до фактическите констатации по спора – дори въззивният съд да приеме, че в тази част обжалваното решение не страда от пороци, то той също дължи да преповтори чрез обсъждане вече установените от първата инстанция факти“.

Комисията обяснява, че действително цялостната уредба сочи, че дейността на въззивната инстанция е решаваща, т.е. съдът дължи решаването на материално-правния спор „чрез своя преценка на фактите и съответното им субсумиране под приложимите правни норми“, както и отговор на всички направени с въззивната жалба оплаквания и доводи. „Но тази дейност на съда не обуславя необходимост в текста на въззивното решение да се възпроизвеждат вече установени от първата инстанция факти и правни изводи, които въззивният съд намира за правилни и достатъчно обосновани, поради което е достатъчно да констатира това в мотивите на решението си и да препрати към тях. Решенията на отделните съдебни инстанции са винаги в рамките на един спор и съставляват едно цяло“, се казва още в мотивите.

Затова комисията е на мнение, че чл. 272 от ГПК трябва да се промени. Тя очаква и практически ефект от изменението, а именно то да доведе до намаляване на обема на работа на въззивните граждански и търговски съдии, респективно на общата натовареност, доколкото в рамките на окръжните съдилища ще спомогне за преразпределение на кадровия ресурс като цяло в гражданските отделения.

Източник: https://news.lex.bg/%D0%B4%D0%B0-%D1%81%D0%B5-%D0%...