ЗАКЛЮЧИТЕЛЕН ДОКУМЕНТ

ОТ

КРЪГЛА МАСА С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ НА ТЕМА

ЗАДЪЛЖИТЕЛНА МЕДИАЦИЯ В ПОЛЗА НА СТРАНИТЕ – ВЪЗМОЖНОСТИ И ПРИЛОЖНО ПОЛЕ

25 септември 2019

Народен дворец на културата

София, България

Участниците в кръглата маса на тема ЗАДЪЛЖИТЕЛНА МЕДИАЦИЯ В ПОЛЗА НА СТРАНИТЕ – ВЪЗМОЖНОСТИ И ПРИЛОЖНО ПОЛЕ”, се обединяваме около следното:

  • Предлагаме задължителният елемент на медиация, който бъде избран, да се използва преди отнасянето на спора към съда.
  • Съгласяваме се, че подходящи за медиация спорове са:
  • Предлагаме, за да може да се подсигури качеството на проведените медиации със задължителен елемент:
  • Предлагат, за да се осигури лесната изпълняемост на спогодбите, постигнати чрез медиация, което да стимулира използването ѝ, спогодбата, сключена чрез медиация, да има изпълнителна сила, ако тя е подписана от всеки от адвокатите на страните и медиатора.
  • семейни, с определени изключения;
  • търговски;
  • облигационни;
  • делбени;
  • трудови;
  • определени категории наказателни дела.

а) задължителният елемент да започне да се използва експериментално за определен период, по не голям сегмент от всеки от четирите вида спорове, подходящи за медиация. След изтичането на експерименталния период да се премине и към други сегменти. Споровете, с които би могло да се започне, са:

- семейни – развод, лични и имуществени отношения;

- търговски – спорове между съдружници;

- облигационни – спорове от договори за наем и между етажни собственици;

- делбени;

- трудови.

б) да се обмисли възможността за задължително участие на адвокат по всеки един от тези видове спорове - с изключение на облигационните спорове от договори за наем и между етажни собственици, за които да се предвиди задължително преподписване на спогодбата, постигната чрез медиация, от адвокат на всяка от страните. Участието на адвокат да бъде включено и в механизма за правна помощ, като Държавата се ангажира с финансирането.

в) за определени норми да се предвиди поне едногодишен срок от публикуването на закона до влизането им в сила (vacation legis).

г) да се обмисли въвеждането на допълнителен сертифициращ механизъм за медиаторите, които ще работят по спорове със задължителен елемент на медиация, който да се извършва от орган, различен от обучаващите организации.

д) да се обмисли коя институция ще осъществява наблюдение на качеството на медиациите, като критериите при създаването или избора ѝ да бъдат поне:

- положителна мотивация да извършва това;

- наличие на кадрови и материален ресурс;

- представителство на участниците в процедурата по медиация;

- възможност за децентрализация на определени дейности и покриване на цялата територия на страната.