Дневен ред за извънредното заседание

на Висшия адвокатски съвет за 31.08.2016 г.:

І. Разглеждане на жалба по чл. 103, ал. 2 от Закона за адвокатурата срещу решение на Избирателната комисия на АК-Пазарджик.

Докладва председателят на ВАС.

ІІ. Дисциплинарни и други индивидуални преписки.

ІІІ. Финансови въпроси.

Докладва главният секретар на ВАС.

ІV. Разни.