Участниците в срещата се съгласиха, че въвеждането на модел за задължителна медиация ще гарантира:

1. Утвърждаване на културата на споразумението като начин за решаване на спорове, което досега е много слабо познато, респективно до увеличаване на използването на извънсъдебната медиация като цяло и гарантиране правата и интересите на страните.

2. Намаляване на натовареността на съдилищата и съответно повишаване на ефективността в сферата на гражданското и търговското правораздаване.

3. Повишаване доверието в съдебната система и подобряване на бизнес средата.

Постигането на тези резултати може да се реализира само чрез въвеждане на задължителна медиация по определени видове дела и в определени случаи, като така ще се осигури участието на страните по спора в процедурата по медиация, което към настоящия момент е една от най-големите пречки за провеждането на медиации - липса на желание и доверие на страните.

На срещата бяха дискутирани всички аспекти на възможно взаимодействие между ВСС и ВАдвС при реализацията на проекта и по-специално мястото на адвокатурата в този процес.

Председателят на ВАдвС д-р Ивайло Дерменджиев подчерта, че „качеството на съдебната медиация може да се гарантира, само ако основните участници в съдебната медиация са адвокати“ и настоя за активно присъствие на адвокатурата при изработването на законодателните изменения в рамките на проекта.

В разговора си със съдия Марчева той сподели още, че има намерение към постоянно действащата Комисия по правни въпроси (помощен орган на ВАдвС), да се създаде нова секция „Медиация и арбитраж“.

Припомняме, че Висшият адвокатски съвет участва активно в обсъждане на темата от близо три години. А през 2018 той беше и организатор на международна конференция, резултатите от която бяха взети под внимание в междуведомствената работна група, която разработва проекта за законодателните изменения.