На 09.06.2017 г. Висшият адвокатски съвет получи искане за даване на становище по т.д. №4/2016г. ОССК на ВАС, образувано по искане на Главния прокурор на РБ и Омбудсмана на РБ за приемане на тълкувателно решение по въпросите:
1. Какъв е правният характер на срока по чл. 216, ал. 7 /нова -ДВ, бр. 82/2012 г., в сила от 26.11.2012 г./ от Закона за устройство на територията (ЗУТ) - преклузивен или инструктивен, в който началникът на регионалната дирекция за национален строителен контрол или упълномощено длъжностно лице следва да се произнесе по постъпилите жалба или протест, заедно с административната преписка по издаване на обжалвания акт?
2. Какви са правните последици при непроизнасяне в срок от началника на РДНСК или упълномощено от него длъжностно лице по жалби или протест, подадени на основание чл. 216 ЗУТ?
Становището ще бъде изготвено от проф. Дончо Хрусанов.

На 10.06.2017 г. се състоя в гр. Габрово Национална конференция на българската адвокатура на тема: „Етиката и правото в дейността на адвокатурата. Практически проблеми“.
На 12.06.2017 г. се състоя изпит по френски език за стажа в Парижката адвокатска колегия.
На 14.06.2017 г. се състоя среща с представители на Камарата на ЧСИ във връзка с писмото на ВАдвС за даване възможност на адвокатите за достъп до дела. В срещата участваха председателят на ВАдвС Ралица Негенцова, главният секретар Стефка Въжарова и членът на съвета Валя Гигова
На 14.06.2017 г. председателят на ВАдвС Ралица Негенцова и главният секретар Стефка Въжарова участваха във вечеря, във връзка със семинара организиран от ЦОА „Кръстю Цончев“, с представители и лектори от федералната адвокатура на Германия. На срещата присъства и председателят на адвокатската колегия на Тюрингия.
На 15.06.2017 г. председателят на съвета Ралица Негенцова поздрави участниците в международния семинар организиран от ЦОА „Кръстю Цончев“ на тема: „Професионални права и задължения на немските адвокати. Въпроси от корпоративното право, касаещи адвокатите“.
На 15.06.2017 г. председателят на ВАдвС Ралица Негенцова и членът на съвета и представител в НБПП Албена Пискова, присъстваха и поднесоха поздравления на откриването на Консултативния център за правна помощ, организиран от АС Хасково
На 16.06.2017 г. Албена Пискова членът на ВАдвС и представител в НБПП, присъства и поднесе поздравление на откриването на Консултативния център, организиран от АС Кърджали.
На 16.06.2017 г. председателят на ВАдвС Ралица Негенцова участва в работна среща организирана от Министерския съвет, с участие на министър-председателя, министри, кметове на общини и др. на тема: „Намаляване на административната тежест на общините“.
На 16.06.2017 г. Висшият адвокатски съвет получи искане за даване на становище по т.д. №7/2016г. ОССК на ВАС, образувано по искане на Председателя на Върховния административен съд за приемане на тълкувателно решение по въпроса:
Подлежат ли на обжалване по реда на АПК заповедите на министъра на земеделието и храните по чл. 7, ал. 6 и 7 от Закона за лова и опазване на дивеча?
Становището ще бъде изготвено от проф. Дончо Хрусанов.
На 16.06.2017 г. председателят на ВАдвС Ралица Негенцова участва в честване на 80-годишния юбилей на Симеон Сакскобургготски.
На 19.06.2017 г. бе отправено писмо от председателя на ВАдвС Ралица Негенцова до председателя на СГС Калоян Топалов за среща, по повод издадената от него Заповед РД-01-2239/13.06.2017 г. и Правила за административно обслужване на граждани и юридически лица, касаещи достъпа на адвокати до дела в СГС.
На 20.06.2017 г. председателят на ВАдвС Ралица Негенцова участва в сутрешния блок на BTV в предаването „Тази сутрин“, с водещ Антон Хекимян.
На 20.06.2017 г. Председателят на Висшия адвокатски съвет изпрати искане на основание чл. 125 от Закона за съдебната власт до Председателя на Върховния касационен съд за приемане на тълкувателно решение по следните въпроси:
1. Представлява ли индивидуалният административен акт на ДКЕВР (решение), постановено на осн. чл. 32, ал. 4 във вр. с чл. 30, ал. 1, т. 13 от ЗЕ, с който се определят пределни цени на мрежовите услуги по договорите за достъп до електроразпределителната мрежа:
а) самостоятелно
аа) основание за плащане като ИАА с преки гражданскоправни
последици или
бб) самостоятелно основание за плащане на ежемесечно парично задължение
за осигурен достъп до електроразпределителната мрежа по смисъла на чл. 55, ал. 1, изр. 3 от ЗЗД;
б) съществен елемент от договор за доставка на ежемесечна услуга - достъп до електроразпределителна мрежа, представляващ източник на облигационно правоотношение и на субективно задължение за плащане на договорна цена и какво е правното значение на отпадането с обратна сила на административния акт като евентуален такъв елемент;
в) елемент от сложен смесен фактически състав (двуелементен ССФС) като единен източник на облигационни права и задължения, включващ договор за доставка на услугата достъп до мрежови услуги (гражданскоправен елемент) и ИАА по определяне на пределна цена (административен елемент) и какво е правното значение на отпадането с обратна сила на единия от елементите (административния) върху:
аа) валидността, съдържанието и действието на другия елемент (договора);
бб) изпълнените задължения от съдържанието на договора и вв)
погасените поради изпълнение правоотношения?
г) условие (какво) за сключване на договор за доставка на услугата „достъп до мрежови услуги" и какво е правното значение на отпадането с обратна сила на това условие за съществуването, валидността и съдържанието на сключените и изпълнени договори при наличието на това условие?
2. Представляват ли сделките по чл. 84, ал. 2 отЗЕ, сключени при отсъствие на определени по реда на чл. 32 отЗЕ цени или в отклонение от утвърдените с ИАА пределни цени:
а) нищожни сделки поради противоречие със закона по смисъла на чл. 26, ал. 1 от ЗЗД или на друго основание (какво), ако са сключени при:
аа) цени, по-ниски или равни на определените пределни цени,
бб) цени, по-високи от определените пределни цени и вв) свободно избрани от страните цени, без наличие на определена по реда на ЗЕ пределна цена (поради бездействие или нищожност на ИАА);
б) частично нищожни по отношение на уговорката за цена сделки, чиито елемент от
същественото съдържание може да се замести от аа) ИАА за определяне на пределна цена или
бб) от определената с ИАА пределна цена;
в) сделки при незавършен фактически състав.
3. Има ли преобразуващо действие отмяната на допуснат до предварително изпълнение ИАА, изразяващо се в преуреждане с обратна сила на валидността, законосъобразността и правните последици на:
а) правните действия и дължими престации, осъществени в периода на предварителното му изпълнение, ако му се признава качеството на самостоятелен източник на гражданскоправни последици (непосредствен източник на задължение за плащане),
б) правомерно възникналите и погасили се поради изпълнение облигационни отношения в периода на предварителното му изпълнение,
в) основанието на възникналите и погасени поради изпълнение граждански правоотношения в периода на предварителното изпълнение;
г) основанието за извършените престации в хода на предварителното изпълнение и осъществяване на същите граждански правоотношения и
д) по отношение на договорите с периодично или продължително изпълнение, заварени от акта на отмяна?
4. Търговска или гражданска сделка е договорът за доставка на мрежови услуги, сключен на основание чл. 104 от ЗЕ? Приложими ли са към него правилата на търговските сделки по чл. 286 - 301 от ТЗ и в частност тези на чл. 292 и чл. 301 от ТЗ? Представляват ли договорите за мрежови услуги договори с продължително или периодично изпълнение и дължи ли се връщането на даденото по тях при отпадане на основанието, ако са договори за периодично изпълнение?
5. Разполага ли с процесуална легитимация за предявяване на иск за връщане на дадено на отпаднало договорно основание (чл. 55, ал. 1, хипотеза 3-та от ЗЗД) лице, което към момента на предявяване на иска е обвързано от действието на договора, основание за престацията (даването, чието връщане се претендира)? Прилагат ли се правилата на т. 1 от ПП 1/1979 г. на ВС на РБ към договорите по чл. 104 отЗЕ, които не са прекратени към момента на предявяване на иска с правно основание чл. 55, ал. 1, изр. 3 от ЗЗД?
6. Допустимо ли е съгласно чл. 16, параграф 3 от Директива 2009/28/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2009 година за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и за изменение и впоследствие за отмяна на директиви 2001/77/ЕО и 2003/30/ЕО операторите на разпределителната система да поемат, изцяло или частично, разходите за достъп до електроразпределителната мрежа, в случай че при транспонирането на директивата националният законодател не е предвидил изключението, установено в чл. 16, параграф 4 от същата Директива?
7. Платената цена за достъп до разпределителната мрежа, в хипотезата, при която цената за достъп е определена от ДКЕВР/КЕВР с индивидуален административен акт с допуснато предварително изпълнение, и този индивидуален административен акт в последствие е отменен с влязло в сила съдебно решение, представлява ли законно придобит доход чл. 17, nap. 1 от Хартата на основните права на ЕС на оператор на разпределителна система по смисъла на Директива 2009/28/ЕО на Европейския парламент и Съвета?
8. Допускат ли принципите на правна сигурност и защита на оправданите правни очаквания отмяната на индивидуален административен акт, чието предварително действие е допуснато по силата на закона, с който се определят временни цени за достъп до електроразпределителната система, автоматично да води до отмяната на последиците на допуснатото предварително изпълнение, изразяващи се в придобити на законно основание цени за достъп до разпределителната мрежа от страна на оператора на мрежата?
9. Представлява ли допуснато по силата на закона предварително изпълнение на невлязъл в сила индивидуален административен акт, с който се определят временни пределни цени за достъп до електроразпределителната система, конкретно, безусловно и непротиворечиво уверение, произтичащо от достоверен и оправомощен източник, което да породи оправдано правно очакване у оператор на електроразпределителна система по смисъла на Директива 2009/28/ЕО на Европейския парламент и Съвета да получи договорената цена за достъп до тази система?
Проектът на искането бе изготвен от адв. Георги Атанасов и проф. Ангел Калайджиев.
На 20.06.2017 г. Висшият адвокатски съвет даде становище по т.д. №4 / 2016г. ОССК на ВАС, образувано по искане на Главния прокурор на РБ и Омбудсмана на РБ за приемане на тълкувателно решение по въпросите:
1. Какъв е правният характер на срока по чл. 216, ал. 7 /нова -ДВ, бр. 82/2012 г., в сила от 26.11.2012 г./ от Закона за устройство на територията (ЗУТ) - преклузивен или инструктивен, в който началникът на регионалната дирекция за национален строителен контрол или упълномощено длъжностно лице следва да се произнесе по постъпилите жалба или протест, заедно с административната преписка по издаване на обжалвания акт?
2. Какви са правните последици при непроизнасяне в срок от началника на РДНСК или упълномощено от него длъжностно лице по жалби или протест, подадени на основание чл. 216 ЗУТ?
Становището бе изготвено от проф. Дончо Хрусанов.
На 21.06.2017 г. се състоя среща с представители на настоящия съвет на САК- и.д. председател Пламен Ангелов, секретарят Владимир Дончев и членът на съвета Николай Руневски, на новоизбрания председател Ивайло Данов и на членове на ВАдвС - председателя Ралица Негенцова, зам.председателя Людмил Рангелов и членовете на съвета Христо Христов и Красимир Краев, във връзка с встъпването на новоизбрания съвет.
На 21.06.2017 г. Висшият адвокатски съвет изпрати до Комисията по правни въпроси към 44-тото Народно събрание на Република България, становище по Законопроект за изменение и допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс, № 702-01-4 / 13.06.2017 г., внесен в Народното събрание от Данаил Кирилов и група народни представители.
Становището бе изготвено от адв. Емилия Недева и адв.Милен Ралчев.
Адв. Емилия Недева взе участие и в заседанието на Правната комисия на 44-тото НС.
На 21.06.2017 г. се състоя представяне на книгата на Ст.Костов “Извъндоговорната отговорност на ЕС и на държавите членки“. Участие взеха председателят на ВАдвС Ралица Негенцова, зам.-председателят Людмил Рангелов, членовете на ВАдвС Красимир Краев и Стефан Ботев.
На 22.06.2017 г. се състоя среща на работната група по ЗИД на ЗА.

ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ и МЕРОПРИЯТИЯ
На 24.06.2017 г. ще се проведе в гр.В.Търново второто за годината календарно заседание на Съвета на децата – консултативният орган към председателя на Държавната агенция за закрила на детето, който работи в изпълнение на основните принципи на Конвенцията на ООН за правата на детето и Закона за закрила на детето.
На 28.06.2017 г. ще има заседание на УС на ЦОА „Кръстю Цончев“.
На 28.06.2017 г. ще е встъпването на новите органи на АК София.
На 03.07.2017 г. ще е встъпването на новите органи на АК Кюстендил.

ВИСШ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ