Зам.-председателят Ина Лулчева повдигна въпроса за необходимостта от активно институционално участие и представяне на становища от ВАдвС в процедурите по създаване и/или изменение на правни актове на ЕС, пред Венецианската комисия, като по инициатива на МП становище трябва да се иска и от ВАдвС, дори и без съветът да е посочен изрично като адресат.

И добави, че следва да се превеждат своевременно решенията на Съда в Страсбург по дела срещу България и на Съда на Европейския съд (Съда в Люксембург), вкл. становищата и особените мнения, за да се улесни тяхното прилагане.

Беше поставен акцент и върху продължаващата липса на анализ на осъдителните решения на Съда в Страсбург и необходимостта от предприемане на мерки – промени в законодателството,обучение на кадри и т.н. -за изпълнението им, за да се избегне продължаващото накърняване на гарантирани в ЕКПЧ права.

Изразена беше подкрепа за закриването на специализираните съд и прокуратура. Според адв. Лулчева няма необходимост от създаване на специализирани отдели към съдилищата, а специализацията следва да е не на съда, а на органите на досъдебното производство – полиция, следствие и прокуратура.

Крайно време е да се реши въпроса и с неравностойния достъп на адвокатите до регистрите в държавата, напр. регистър ЕСГРАО (МРРБ) и регистъра за българските лични документи (МВР), заяви на свой ред адв. Валя Гигова. Отдавна алармираме, че адвокатите носим идентична отговорност като нотариусите и ЧСИ, но спрямо най-голямата правна общност от години се прилага двоен стандарт, което затруднява работата ни. А от това страдат основно нашите клиенти.
Другия проблем е неприлагането на практика на чл. 31 от Закона за адвокатурата, който изрично предвижда адвокатите да правят стправки и да получават книжа с предимство. Вместо това обаче в Агенцията по вписванията, например, вместо адвокатите, от това предимство се ползват нотариусите и ЧСИ.

В срещата участва и зам.-министърът на правосъдието Иван Демерджиев. Участниците се обединиха около тезата, че добронамереният диалог е ключов фактор за успешното решаване на поставените въпроси.

ВИСШ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ