ДОКЛАД НА ГЛАВНИЯ СЕКРЕТАР НА

ВИСШИЯ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ

ЗА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АДВОКАТИТЕ ОТ СТРАНАТА

НА 21-22.02.2015 Г.

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

На основание чл. 113, т. 1, във връзка с чл. 123, ал. 1, т. 1 от Закона за адвокатурата, предлагам на вниманието Ви настоящия финансов отчет за дейността на Висшия адвокатски съвет през финансовата 2014 година. Този финансов отчет е неразделна част от общия отчет на Висшия адвокатски съвет, който е предложен на вниманието Ви от председателя г-жа Ралица Негенцова.

През 2014 г. Висшият адвокатски съвет реформира начина на бюджетиране с цел по-добра аналитичност на приходните и разходни пера, па-голяма яснота за същността на видовете приходи и разходи и по-съвършена отчетност.

Първоначално бе приета структура на обща бюджетна рамка, в която бяха структурирани наименованията на съответните раздели и съответните приходни и разходни пера, които трябва да се съдържат в тях. Впоследствие при приемането на самия бюджет бяха попълнени паричните суми, онагледяващи размерите на предвижданията за съответните приходни и разходни пера.

Висшият адвокатски съвет намира, че този метод е добра стъпка в усъвършенстване на бюджетирането в рамките на една независима, самоуправляваща се и съмоиздържаща се институция, поради което го препоръчва на всички адвокатски колегии.

1. Преглед на бюджета.

Бюджетът за отчетния период е одобрен и приет с решения от № 340 до № 360 от 10.01.2014 г. на Висшия адвокатски съвет (а информацията за изпълнението му е приета с решение № 980/16.01.2015 г. на Висшия адвокатски съвет) и съдържа:

Общата бюджетна рамка, включваща:

РАЗДЕЛ І. Обща финансова рамка на паричните средства (наличности и приходи), които могат да бъдат употребявани за нуждите на бюджета:

І.А. От наличностите към края на предходната отчетна година.

В това приходно за бюджета перо се поставя сумата, която Висшият адвокатски съвет преценява, че може да се използва за нуждите на бюджета за текущата година. Оформи се като траен подход през годините в това приходно за нуждите на бюджета перо да не се поставя цялата сума на притежаваното от Висшия адвокатски съвет парично имущество, а само точно определена от него част. Обикновено това сума, явяваща се като остатък от изпълнението на бюджета за предходната отчетна година. По този постъпихме и през 2014 г., като от наличностите в раздел І.А. на бюджета бе определена сумата от 665 444 лв.

І.Б. Очаквани приходи (1 994 560 лв.):

В този подраздел са включени няколко източника на очаквани приходи:

І.Б.1. – Дължими месечни вноски от адвокатите – 1 474 560 лв.

І.Б.2. – Дължими месечни вноски за минали години – 200 000 лв.

І.Б.3. – Встъпителни вноски от нововписани адвокати – 200 000 лв.

І.Б.4. – Лихви по банкови сметки – 50 000 лв.

І.Б.5. – Такси за изпитите – 65 000 лв.

І.Б.6. – Други приходи – 5 000 лв.

І.В. Възстановителни приходи (112 720 лв.):

Този подраздел бе обособен за по-добро онагледяване и отчетност постъпленията на парични средства, които временно са предоставени от Висшия адвокатски съвет, но подлежат на възстановяване. По своята същност те нямат характер на чисти постъпления, които увеличават имуществото, но от бюджетна гледна точка имат приходен характер. Тук бяха включени предвиждания за:

І.В.7. – Погасителни вноски от безлихвени заеми – 87 720 лв.

І.В.8. –Приходи за издадени адвокатски карти – 10 000 лв.

І.В.9. – Други – 15 000 лв.

Така сборният размер на Раздел І. Общата финансова рамка (А+Б+В) бе определен на сумата 2 772 724 лв.

Изпълнението в цялата Общата финансова рамка (ОФР, обобщена като приходната част) на така утвърдения бюджет възлиза общо на 2 562 756 лева или е налице изпълнение в проценти – 92 % (формирани от 100% изпълнение в приходите на наличности от предходната 2013 г.; 88% изпълнение на очакваните приходи; 117% на възстановителните приходи ).

По пера изпълнението на очакваните приходи (І.Б) е, както следва:

Членски внос, дължим за 2014 г. – 1 287 133 лв. (т.е. – 87% от цялото бюджетно предвиждане за отчетната година).

Дължим членски внос от минали години – 109 729 лв. или 55 %;

Встъпителни вноски – 259 700 лв. или 130 %;

Лихви по банкови сметки – 36 249 лв. или 72 %;

Такси за изпитите – 68 680 лв. или 106 %;

Други приходи – 3 469 лв. или 69 % .

Сборът на всички очаквани приходи, които са реализирани,

е 1 764 960 лв., т.е. – 88% от планираното по подраздел Б.

По пера изпълнението на възстановителните постъпления (І.В.) е, както следва:

Погасяване на безлихвени заеми – 106 961 лв. или 122 %;

За издадени адвокатски карти – 24 536 лв. или 245 %;

Други – 855 лв. или 6 %.

Сборът на всички възстановителни приходи, които са реализирани,

е 132 352 лв., т.е. – 117% от планираното по подраздел В.

РАЗДЕЛ ІІ. Разходната част.

ІІ.Г. Чисти разходи (това са предвижданията за разходи, които не подлежат на възстановяване и не водят до придобиване на друго имущество) – общо 1 866 000 лв., разпределени по пера:

ІІ.Г.1. Възнаграждения и допълнителни плащания по трудови договори – 250 000 лв.;

ІІ.Г.2. Разходи за ДОО, ЗОВ и ДЗПО – 42 000 лв.;

ІІ.Г.3. Социални разходи – болнични от работодателя, карти градски транспорт и режийни разходи – 15 000 лв.;

ІІ.Г.4. Възнаграждения за труд по граждански договори – 96 000 лв.;

ІІ.Г.5. Командировъчни разходи в страната – 78 000 лв.;

ІІ.Г.6. Командировъчни разходи в чужбина – 95 000 лв.;

ІІ.Г.7. Заседателни възнаграждения и възнаграждения на председателя и главния секретар – 190 000 лв.;

ІІ.Г.8. Разходи за поддръжка на електронните регистри на адвокатурата – 75 000 лв.;

ІІ.Г.9. Разходи за провеждане на общо събрание на адвокатите в страната, национални конференции, семинари и др. форуми – 130 000 лв.;

ІІ.Г.10. Разходи за дарения (социални помощи и други спонсорства) – 250 000 лв.;

ІІ.Г.11. Разходи за представителни цели – 20 000 лв.;

ІІ.Г.12. Консумативни разходи – 210 000 лв.;

ІІ.Г.13. Издателски разходи и „Адвокатски преглед” – 100 000 лв.;

ІІ.Г.14. Разходи за ремонти – 80 000 лв.;

ІІ.Г.15. Разходи за местни данъци и такси – 20 000 лв.;

ІІ.Г.16. За членски внос в международни организации – 60 000 лв.

ІІ.Г.17. За Висшия дисциплинарен съд – 100 000 лв.;

ІІ.Г.18. За Висшия контролен съвет – 20 000 лв.;

ІІ.Г.19. Други чисти разходи – 35 000 лв.;

ІІ.Д. Разходи, подлежащи на възстановяване (275 000 лв.), разпределени в две пера:

ІІ.Д.20. Безлихвени заеми за адвокатските колегии – 250 000 лв.;

ІІ.Д.21. Авансово плащане на адвокатски карти и годишни стикери за заверката им – 25 000 лв.;

ІІ.Е. Разходи, водещи до трансформация на паричното имущество (75 000 лв.), също разпределени в две пера:

ІІ.Е.22. За закупуване на материални активи, оборудване – 50 000 лв.

ІІ.Е.24. За попълване библиотечния фонд и абонаменти – 25 000 лв.

ІІ.Ж. Резервен фонд – раздел на разходно перо, чието предназначение е да покрива евентуалния преразход в което и да било друго разходно перо. В бюджета за 2014 г. за него бе предвидена сумата от 274 000 лв.

Така сборният размер на Раздел ІІ. Разходна част (Г+Д+Е+Ж) бе определен на сумата 2 490 000 лв.

РАЗДЕЛ ІІІ. Планиран остатък - 282 724 лв..

Сравнението между планираното в Раздел І и Раздел ІІ на бюджета на Висшия адвокатски съвет за 2014 г. показва, че разходната част по план е определена в по-малка по размер част от приходната. При това положение се очерта остатък, който бе планиран и обособен като самостоятелен заключителен раздел на бюджета.

Изпълнението в цялата Разходна част на така утвърдения бюджет (раздел ІІ) възлиза на 1 873 114 лв. или е налице изпълнение в проценти – 75 % (формирани от 77% в изпълнението на чистите разходи; 100% изпълнение на разходите, подлежащи на възстановяване; 46% изпълнение на разходите, водещи до трансформация на парично имущество; 49% изпълнение на резервния фонд).

По пера изпълнението на чистите разходи (ІІ.Г.) е, както следва:

Възнаграждения и допълнителни плащания по трудови договори –

188 800 лв., т.е. – 76 % от бюджетното предвиждане;

Разходи за ДОО, ЗОВ и ДЗПО – 33 923 лв. или 81%;

Социални разходи – болнични от работодателя, карти градски транспорт и режийни разходи –14 371лв. или 96%;

Възнаграждения за труд по граждански договори – 85 354 лв. или 89%;

Командировъчни разходи в страната – 53 149 лв.или 68%;

Командировъчни разходи в чужбина – 68 527 лв.или 72%;

Заседателни възнаграждения и възнаграждения на председателя и главния секретар – 123 600 лв.или 72%;

Разходи за поддръжка на електронните регистри на адвокатурата – 71 971 лв.или 96%;

Разходи за провеждане на общо събрание на адвокатите в страната, национални конференции, семинари и др. форуми – 113 897 лв.или 88%;

Разходи за дарения (социални помощи и други спонсорства) – 248502 лв.или 99%;

Разходи за представителни цели – 15 437 лв. или 77%;

Консумативни разходи – 182 296 лв. или 87%;

Издателски разходи и „Адвокатски преглед” – 90 715 лв. или 91%;

Разходи за ремонти – 6 839 лв. или 9%;

Разходи за местни данъци и такси – 18 999 лв. или 95%;

За членски внос в международни организации – 52 112 лв. или 87%;

За Висшия дисциплинарен съд – 45 464лв. или 45%;

За Висшия контролен съвет – 7 789 лв. или 39%;

Други чисти разходи – 7 075 лв. или 20%;

Сборът на всички реално осъществени чисти разходи (ІІ.Г) е 1428820 лв., т.е. 77% от предвиденото в бюджета.

По пера изпълнението на разходите, подлежащи на възстановяване (ІІ.Д.) е, както следва:

Безлихвени заеми за адвокатските колегии – 250 000 лв., т.е. изпълнението на това разходно перо е 100%, като над тези проценти има и преразход от 20000 лв., поет от резервния фонд.

Авансово плащане на адвокатски карти и годишни стикери за заверката им – 25 000 лв., т.е. изпълнението на това разходно перо е също 100%, като над тези проценти има преразход от 11607 лв., поет от резервния фонд.

Сборът на всички реално осъществени разходи, подлежащи на възстановяване е 250000 лв., т.е. 100%, като преразходите над тези проценти са поети от резервния фонд.

По пера изпълнението на разходите, водещи до трансформация на парично имущество (ІІ.Е.) е, както следва:

За закупуване на материални активи, оборудване – 9 281 лв. или 19%;

За попълване библиотечния фонд и абонаменти – 25 000 лв. или 100 %, като над тези проценти има преразход от 3406 лв., поет от резервния фонд.

Сборът на всички реално осъществени разходи, водещи до трансформация на парично имущество, е 34 281лв. или 46%.

Изпълнението на разходи от резервния фонд (ІІ.Ж.) е общо 135013 лв. (49%), включващо:

120 000 лв. за преразход относно безлихвени заеми на адвокатски колегии;

11 607 лв. за преразход относно авансово плащане на адвокатски карти и годишни стикери;

3 406 лв. за преразход относно библиотечния фонд и абонаменти.

Като цяло приходната част на бюджета надвишава разходната, като в абсолютно число това прави 689 642 лв.

Този положителен остатък надвишава с 406 918 лв. планирания остатък по раздел ІІІ на бюджета (което означава, че изпълнението в тази раздел е 244%.

2. Анализът на изпълнението на бюджета за 2014 г. води до следните изводи:

Като цяло приходната част на бюджета е изпълнена 92%.

Като цяло разходната част на бюджета е изпълнена 75%.

Като цяло планираният остатък е изпълнен 244%

Като цяло и през 2014 г. е налице проявено ограничение в разходите, в резултат на което е направена значителна икономия, осигуряваща добър остатък от средствата. Ако в раздел І на бюджета не бе поставена част от паричните наличности към 31.12.2012 г., разликата между приходите и реално направените разходи пак щеше да е положителна (271 698 лв.)! Приходите надвишават разходите, което в абсолютна сума е 689 642 лв.

През 2014 г. отново има неравномерност в темпа на събираемост на месечните вноски, които се превеждат от адвокатските съвети в страната и осигуряват най-важното приходно перо в бюджета на Висшия адвокатски съвет. Въпреки това в края на финансовата година се забеляза тенденция за преодоляване на забавеното отчитане на тези вноски. С тази дейност бяха пряко ангажирани адвокатските съвети, членовете на Висшия адвокатски съвет, отговарящи за съответните колегии, Висшия контролен съвет и с негово съдействие контролните съвети на отделните колегии. Въпреки това следва да се отбележи, че някои адвокатски колегии отново изостанаха в изпълнението на това задължение. Подробна информация бе дадена в таблицата за събираемостта на вноските, която бе разгледана от Висшия адвокатски съвет при приемането на този отчет.

Отделно от това, в заседанието на 16.01.2015 г. Висшият адвокатски съвет прецени, че е целесъобразно пред Общото събрание на адвокатите от страната да се обърне внимание на състоянието на задълженията за членски внос от постоянно практикуваното приходно перо „Дължим членски внос от минали години”. Обстоятелството, че изпълнението на това приходно перо не достига до 100% от планираното в бюджета означава, че за някои адвокатски колегии с натрупват подобни задължения за повече от една година назад. Адвокатурата като самоуправляваща и самоиздържаща се институция има интерес да преодолее този проблем.

Превишаването на разходите в три бюджетни разходни пера бе поето от Резервния фонд, който има точно това предназначение. Превишението в безлихвените заеми за адвокатски съвети е оправдано. Този преразход доведи до финализиране на дългогодишната политика на Висшия адвокатски съвет чрез временно отпускане на свои средства да улесни адвокатските колегии в придобиването на недвижими имоти за свои офиси. Вече няма адвокатска колегия без свой офис. Превишението относно авансовото плащане на адвокатски карти и стикери за тахната заверка е предизвикано от необходимостта да се осигури предварително голямо количество заготовки на адвокатски карти за следващите няколко години, поради изчерпването на досегашното количество. Завишението за библиотечния фонд и абонаментите не е съществено и е предизвикано преди всичко от абонаментите.

¬3 Обща Финансова наличност към 31.12.2014 г. по банковите сметките на Висшия адвокатски съвет в лева и валута:

1. По разплащателни сметки в лева - 384 582,42

2. По разплащателна сметки в евро - 20 798,24

3. По разплащателни сметки в щатски долари - 2 608,43

4. По депозитни срочни сметки в лева - 415 223,90

5. По депозитни срочни сметка в евро - 278 668,71

6. По депозитна срочна сметка в щ. долари - 447 300,00

Общата парична наличност по банковите сметки към 31.12.13 г., изчислена изцяло в лева, е 2 023 941,82 лв.

През отчетния период депозитите от левови и валутни сметки на Висшия адвокатски съвет са разпределени в различни банки с цел постигане на по-голяма сигурност и стабилност на паричното имущество. Това бе основен принцип в тяхното управление. Намаляването на лихвените проценти е резултат на общата икономическа обстановка в страната. Стремежът за по-добра доходоносност на депозитите бе коригиран с безусловното изискване за по-голяма сигурност.

Бюджетът не предвижда цялото парично имущество да се поставя в приходната част с цел разходване и това е една утвърдена традиция в управлението на паричните средства на Висшия адвокатски съвет. Благодарение на този подход Висшият адвокатски съвет винаги има резерв, гарантиращ финансовата независимост на адвокатурата и потенциалната възможност на Висшия адвокатски съвет да предприема финансиране на стратегически важни за институцията проекти.

Главен секретар: Валентин Бенатов

(Забележка – до датата на провеждане на Общото събрание на адвокатите от страната този финансов отчет може да претърпи редакционни промени, за което участниците в събранието ще бъдат уведомени!)