ГОДИШЕН  ФИНАНСОВ   ОТЧЕТ

НА ВИСШИЯ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ

за финансовата 2013 г., обхващаща периода 01.01.2013 – 31.12.2013 г.

І. По приходната част на бюджета

За целия отчетен период общият размер на приходите и наличностите, заложени в раздел І по бюджета на Висшия адвокатски съвет, възлиза на

2 542 535 лева, разпределени както следва:

І.А. Остатъкът от приходите за 2012 г., които тогава (2012) не бяха изразходвани  - 573 739 лв.

 І.Б. Като очаквани приходи в бюджета бяха предвидени общо 1 968 796 лв., разпределени както следва:

     1.  Членски внос,    дължим за 2013 г. -  1 441 200 лв.

 (а с предвидена несъбираемост   –  1 297 080 лв.)

     2. Членски внос от мин. години        -    200 000 лв.

     3. Встъпителни вноски                      -    170 000 лв.

     4. Лихви по банкови сметки              -      66 000 лв.

     5. Погасяване на безлихвени заеми  -    105 716 лв.

     7. Други   приходи                              -  130 000 лв.

           (такси за изпити, разноски по дисц. дела, плащане адв.карти и др.)

Изпълнението  в цялата приходна част (І.А + І.Б) на така утвърдения бюджет възлиза  общо на  2 462 623 лева  или  е  налице  изпълнение на бюджета в проценти – 97 % (формирани от 100% изпълнение в приходите на остатъка от 2012 г. и 96% изпълнение на очакваните приходи).

По пера изпълнението на очакваните приходи (І.Б) е, както следва:

Членски внос, дължим за 2013 г.  – 1 243 648 лв. (т.е. – 86% от цялото бюджетно предвиждане за отчетната година или 96% от предвиденото при допустимата по бюджет несъбираемост). Това означава, че при 100% дължими плащания, постъпилото по сметките на Висшия адвокатски съвет е 86% от абсолютния първоначално предвиден бюджетен сбор на месечните задължения.

Дължим членски внос от минали години – 124 230  лв. или  62 %;

Встъпителни вноски             –  231 974 лв. или  136 %;

Лихви по банкови сметки            –    71 997 лв. или  109 %;                              

Погасяване на безлихвени заеми           –   125 711 лв. или 119 %;

Други приходи              –     91 324 лв. или   70 % .

Сборът на всички очаквани приходи, които са реализирани, е 1 888 884 лв., т.е. – 96% от планираното.

ІІ . По разходната част на бюджета

Общият размер на разходите, заложени в бюджета за 2013 г., възлиза на   2 542 535 лв.,  като по пера тяхното разпределение и усвояване е както следва:

                  1. Заплати  щатен персонал – заложени 300 000 лв., от тях разходвани  255 261 лв.  или изпълнение – 85 %.

                 2. Социални и здравни осигуровки – заложени  50 000 лв., разходвани  37 085 лв., или изпълнение от 74 %.

                 3. Социални разходи /карти градски транспорт, болнични обезщетения, режийни разходи/ - заложени 15 000 лв., разходвани  10 654 лв., изпълнение – 71 %. 

          4. Граждански договори – заложени 95 000 лв., от тях  разходвани  95 000 лв., или  изпълнение от 100 %. Допълнително такъв тип разходи бяха направени в размер от 906 лв., които бяха поети от резервния фонд.

          5.  Помощи (дарения-помощи на адвокати и др.организации, безлихвени заеми  на Адвокатски колегии) – заложени 370 000 лв., от тях разходвани 232 433 лв., изпълнение 63 %. (забележка – безлихвени заеми не са отпускани през 2013 г, т.е. – разходите по това перо  са само за дарения и социални помощи.)

                    6. Командировки в страната  –  заложени 70 000 лв., изразходвани 70 000 лв., изпълнение 100 %. Отделно от това са предоставени още 7 818 лв. командировъчни, които са покрити от фонд „Разервен”.

                  7. Международна дейност (за командировки в чужбина и участие в семинари, за членски внос в международни организации) общо – заложени 120 000 лв., от тях разходвани 120 000 лв., изпълнение 100%. Допълнително такъв тип разходи бяха направени в размер от 6647 лв.за командировки в чужбина, които бяха поети от резервния фонд.

         8. Наеми , паркинг, СОТ  – заложени 35 000 лв., от тях разходвани  29 518 лв.,  изпълнение  от 84 %.         

                    9. Семинари на висшите органи, квалификация, обучение, издателски – от заложените 150 000 лв., разходвани   51 997лв., или изпълнение от  35 %.

               10. За фондация „ЦОА „Кръстю Цончев” – заложени 300 000 лв., от тях разходвани 275 000 лв., изпълнение 92 %.

        11. Поддръжка  на адвокатските регистри – заложени  75 000 лв., разходвани 71 971 лв., изпълнение 96%.

               12. Издание “Адвокатски преглед” – заложени 120 000 лв., от тях разходвани  95 680 лв., изпълнение 80%.

             13. Библиотека - библиотечен  фонд и  абонаменти – заложени

25 000 лв., разходвани 14 140 лв., изпълнение 57 %.

              14. Заседателни възнаграждения на членовете на Висшия адвокатски съвет – заложени 65 000 лв., от тях разходвани 56 760 лв.,  изпълнение 87 %.

                15.Представителни – заложени  20 000 лв.,  от   тях   разходвани    16983 лв., изпълнение  85%.

                16. Издръжка на Висшия адвокатски съвет – ел. енергия, топлоенергия,  вода, телефони, пощенски разходи, застраховки, данъци и такси, канцеларски материали, консумативи, поддръжка, текущ ремонт, общи събрания, авансово плащане на адвокатски карти и други  – заложени

 370 000 лв., изразходвани  332 310 лв., изпълнение 90%. (по подробно данните са дадени в табличния вид на отчета).

                17.  Разходи  за   ДМА, ремонти и подобрения    –  заложени  150 000 лв. от тях разходвани   17 016 лв., изпълнение  от  11 %.

               18. Резервен фонд (този вид разходно перо бе въведен през 2009 г. с предназначение да покрива преразход за някоя от другите предвидени в бюджета дейности, ако това се наложи) – заложени  212 535 лв., разходвани   общо 15 371 лв., изпълнение 7 % (както бе изтъкнато по-горе, разходите бяха направени за покриване на преразходите за граждански договори 906 лв., командировки в страната 7818 лв. и командировки в чужбина 6647 лв.).

В обобщение,  от заложените в  бюджета   разходи  в    размер  на

 2 542 535 лв. в  действителност  направените такива   са  в размер   на

 1 797 179 лв.,  или  изпълнението в разходната част на бюджета е  71 %.

Това означава, че приходната част на бюджета надвишава разходната с 26 %, което в абсолютно число прави 665 444 лв.

ІІІ. Анализът на финансовия отчет води до следните изводи:

Като цяло приходната част на бюджета (остатък от 2012 плюс реализирани приходи) е изпълнена 97%.

Като цяло разходната част на бюджета е изпълнена 71%.

- приходите надвишават разходите с 26 %, което в абсолютна сума е 665 444 лв.

Като цяло и през 2013 г. е налице проявено силно ограничение в разходите, в резултат на което е направена значителна икономия, осигуряваща добър остатък от средствата. Ако в раздел І на бюджета не бе поставена част от паричните наличности към 31.12.2012 г., разликата между очакваните приходи (І.Б)  и реално направените разходи пак щеше да е положителна (91 705 лв.)!

През 2013 г. отново има неравномерност  в темпа на събираемост на месечните вноски, които се превеждат от адвокатските съвети в страната и осигуряват най-важното приходно перо в бюджета на Висшия адвокатски съвет. Въпреки това в края на финансовата година се забеляза  тенденция за преодоляване на забавеното отчитане на тези вноски. С тази дейност бяха пряко ангажирани адвокатските съвети, членовете на Висшия адвокатски съвет, отговарящи за съответните колегии, Висшия контролен съвет и с негово съдействие контролните съвети на отделните колегии. Въпреки това следва да се отбележи, че някои адвокатски колегии изостанаха в изпълнението на това задължение. Подробна информация е дадена в таблицата за събираемостта на вноските.

Превишаването на разходите в три бюджетни разходни пера бе поето от Резервния фонд, който има точно това предназначение. Превишението в гражданските договори не е съществено, а превишенията в двата вида командировъчни разходи е резултат на завишена активност по важни за адвокатурата въпроси (допълнителна национална конференция по повод подготовката на ЗИДЗА, повече заседания на ВАС, повече командировки в чужбина)

¬ІV. Обща Финансова наличност към 31.12.2013 г. по банковите сметките на Висшия адвокатски съвет в лева и валута:

 

1. По разплащателни сметки в лева                   -       384 582,42

2. По разплащателна сметки в евро                   -         20 798,24

3. По разплащателни сметки в щатски долари  -           2 608,43

4. По депозитни срочни сметки в лева               -        415 223,90

5. По депозитни срочни сметка в евро               -        278 668,71

6. По депозитна срочна сметка в щ. долари      -        447 300,00

Общата парична наличност по банковите сметки към 31.12.13 г., изчислена изцяло в лева, е  2 023 941,82 лв.

През отчетния период от депозитите по левови и валутни сметки на Висшия адвокатски съвет по принцип не са теглени суми, защото бюджетът не предвижда цялото парично имущество да се поставя в приходната част с цел разходване и това е една утвърдена традиция в управлението на паричните средства на Висшия адвокатски съвет. (Благодарение на този подход за съхранение на средствата през 2010 г. бе закупена новата сграда, а през 2011 г. – земята, върху която е старата сграда. През 2011-2012 г. бе осъщствен цялостния ремонт и подобренията в новата сграда, а така също бе осигурена и компютъризацията на помещенията).

По отношение на банковите сметки, продължи управлението им с цел по-голяма сигурност и стабилност на паричното имущество. След встъпването на настоящия състав на Висшия адвокатски съвет стремежът за по-добра доходоносност на депозитите бе коригиран с безусловното изискване за по-голяма сигурност, независимо от намаляването на лихвените проценти. Този подход продължава, като сa предприети и действия за диверсификация на паричните средства чрез разпределянето им в депозити в различни банки.

 

      Главен секретар:    Валентин Бенатов