Разпоредбите за прехвърляне на делата в други органи на съдебната власт създават условия за застрашаване на правната сигурност. Например - делата, по които не е проведено разпоредително заседание, преписките и досъдебните производства, трябва да бъдат изпратени на компетентните съдилища и прокуратури в 7-дневен срок от влизане на закона в сила. Реалното изпълнение на тези разпоредби обаче ще бъде съществено затруднено заради противоречиво тълкуване дали в указания 7-дневен срок е възможно делата да бъдат изпратени, при условие че от 27.07.2022 г. всички магистрати и служители следва да изпълняват задълженията си в други звена на съдебната власт.

Прехвърлянето на тези дела в Софийския градски съд и окръжните съдилища в страната ще рефлектира върху бързината и ефективността на правораздаването, тъй като то е свързано с необходимостта от материална и техническа обезпеченост, с осигуряване на подходящи условия за разглеждането им с оглед спецификата на делата. За съдебните състави ще бъде необходимо време да се запознаят с тях и да ги насрочат в разпоредително заседание. За някои дела това забавяне може да има необратими отрицателни последици, свързани с демотивиране на свидетели, с изтичане на погасителната давност за преследване на отделни престъпления и др.

В искането се обръща внимание, че две от преходните и заключителни разпоредби на ЗИДЗСВ задължават ВСС да преназначи магистратите от специализираните структури според въведени задължителни квоти, при това по неясни критерии, генерирайки правна несигурност и риск от неправомерно допускане на предимство на едни и дискриминиране на други прокурори, съдии и следователи.

Противоконституционно е законодателното решение и относно съдебните заседатели, според което с влизане в сила на закона мандатът им се прекратява. Създава се пълна неяснота и относно уредбата на трудовите правоотношения на съдебната администрация - нарушава се правото на свободен избор на мястото на работа, тъй като едно от измененията предвижда принудително и произволно преместване на служители.

Някои от разпоредбите от Закона за изменение и допълнение на ЗСВ (ЗИДЗСВ) влизат в пряко противоречие с НПК, а Конституционният съд неведнъж е изтъквал изискването за яснота, непротиворечивост и прецизност на законите.

Закриването на цял вид специализирани съдилища и прокуратури без необходимите гаранции за защита на правата и интересите на гражданите, както и за несменяемостта на магистратите, ще затрудни съществено нормалното функциониране на съдебната власт и изпълнението на международните договори, по които България е страна.

Главният прокурор посочва, че в правомощията на законодателя е да преценява как да се уредят конкретните обществени отношения, но закриването на специализирането правосъдие без наличие на необходимост и конкретен обществен интерес накърнява установения в основния закон принцип, че България е правова държава и се управлява според Конституцията и законите на страната.

Източник: https://dariknews.bg/novini/bylgariia/geshev-sezir...

Още по темата: https://www.dnevnik.bg/bulgaria/2022/05/04/4342953...

https://www.bgonair.bg/a/2-bulgaria/264328-geshev-...

https://defakto.bg/2022/05/04/%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D...

https://news.lex.bg/%d0%b3%d0%bb%d0%b0%d0%b2%d0%bd...

https://bnr.bg/post/101522066/geshev-zakrivaneto-n...

https://www.svobodnaevropa.bg/a/31833968.html

https://bnr.bg/horizont/post/101641649/ks-obrazuva...