Създадена бе работна група, която да направи анализ на проблемите при упражняване на адвокатската професия, сравнителноправен анализ на необходимостта от въвеждане на нови институти и правила с оглед действащото европейско право.

Взето бе и решение да бъде сформиран консултативен съвет, съставен от представители на всички адвокатски колегии и представители на сдружения на адвокати, образувани по силата на закон, които да участват в обсъжданията.