Този достъп им се следва по силата на Договора за функциониране на Европейския съюз (чл.107), Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове[1] (чл.3 и чл.4, ал.1 и чл.29, ал.1, т.2), Споразумението за партньорство на Република България и на програмите, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове, за програмен период 2014 – 2020 г. и др., и произтича от качеството им на предприятие по смисъла на Препоръка на Комисията от 6 май 2003 година относно дефиницията на микропредприятията, малките и средните предприятия (нотифицирана под номер C(2003) 1422) (ОВ L 124, 20.5.2003 г., стр. 36—41) и Закона за малките и средните предприятия[2] (§ 1, т.1 от Допълнителни разпоредби).

Адвокатите и адвокатските дружества са “предприятия” по смисъла на Препоръка на Комисията от 6 май 2003 година относно дефиницията на микропредприятията, малките и средните предприятия и Закона за малките и средните предприятия (§ 1, т.1 от Допълнителни разпоредби) и по силата на цитираната уредба в съответствие с принципите на свободна и лоялна конкуренция, равнопоставеност и недопускане на дискриминация имат право да бъдат подпомагани с европейски финансов ресурс точно толкова, колкото и всяко друго предприятие в Република България – търговец или кооперация. Нито европейското, нито българското законодателство изискат предприятието да е търговец. Подобно изискване е и неизпълнимо за адвокатите, на които е забранено съгласно чл.5, ал.2, т.1 от Закона заи адвокатурата да бъдат търговци.


Размерът на безвъзмездното финансиране по всяко индивидуално предложение за изпълнение на инвестиция по процедурата е от 3000 до 20 000 лв., акрайният срок за кандидатстване е 19.12.2022 г. В рамките на посочения минимален и максимален размер на безвъзмездното финансиране по индивидуалните предложения са налице и допълнителни ограничения, произтичащи от правилата за минимални помощи, които са описани в условията за кандидатстване. Едно от условията е адвокатското дружество, кандидатстващо за безвъзмездна финансова помощ, да не е регистрирано по-късно от 31.12.2019 г.

Включването на този етап само на адвокатските дружества е във връзка с условията на конкретната програма и в частност – различия при данъчното третиране на дружествата и индивидуално практикуващите адвокати. Но е важно е да се отбележи, че Висшият адвокатски съвет продължава, в рамките на активен диалог с Министерството на иновациите и растежа, да търси варианти за достъп до европейско финансиране и на индивидуално практикуващите адвокати. По темата работихме с много колеги от страната и за мен това е показателно, че когато сме единни, резултатите не закъсняват, заяви председателят на Висшия адвокатски съвет Ивайло Дерменджиев.

За края на настоящата седмица (21.10.2022 г.) е насрочена нова среща между председателя на ВАдвС и министъра на иновациите и растежа за обсъждане на въпроса.

Условията за кандидатстване можете да видите в приложения файл.

Всички подробности по публикуваната днес програма могат да се видят на сайта на Министерството на иновациите и растежа от следния линк:

https://www.mig.government.bg/naczionalen-plan-za-vazstanovyavane-i-ustojchivost/ikt-resheniya-i-kibersigurnost-v-msp/