І. Информация за събития и мероприятия в периода от 25.04.14 г. до 30.05.14 г.

Докладва председателят на ВАС.

ІІ. Приемане на Концепция за работата на Научно-методическия център на Висшия адвокатски съвет.

Докладва работната група.

ІІІ. Приемане на решение относно незаконното упражняване на адвокатска дейност от асоциации и други  юридически лица.

Докладва работната група.

ІV. Определяне на темата за 2014 г. в състезанието за годишните награди на Висшия адвокатски съвет за студенти-юристи (отложена от 25.04.2014 г.).

V. Финансови въпроси.

Докладва главният секретар на ВАС

VІ. Дисциплинарни и други преписки.

VІІ. Предстоящи събития, мероприятия и становища.

VІІІ. Разни.