І. Информация за събития и мероприятия в периода от 16.01.2015 г. до 30.01.2015г.

Докладва председателят на ВАС.

ІІ. Среща с председателя на Националното бюро за правна помощ г-жа Елена Чернева.

ІІІ. Отчет за дейността на фондация “Център за обучение на адвокати - Кръстьо Цончев” за 2014 г.и представяне на програма и проекто-бюджет за 2015 г.

Докладва председателят на Управителния съвет Траян Марковски.

ІV. Дисциплинарни и други преписки.

V. Разглеждане на проекта за отчет на Висшия адвокатски съвет за Общото събрание на адвокатите в страната, което ще се проведе на 21 и 22.02.2015 г.

VІ. Разглеждане на проекта за бюджет на Висшия адвокатски съвет за 2015 година и приемане на решение (отложена от 16.01.2015 г.)

Докладва главният секретар на ВАС.

VІІ. Други финансови въпроси.

Докладва главният секретар на ВАС

VІІІ. Становище на Висшия адвокатски съвет за актуализираната Стратегия за продължаване на реформата в съдебната система.

Докладва работната група.

ІX. Предстоящи събития, мероприятия и становища.

X. Разни.