І. Информация за събития и мероприятия в периода от 05.06.15 г. до 26.06.15 г.

Докладва председателят на ВАС.

ІІ. Дисциплинарни и други индивидуални преписки.

ІІІ. Финансови въпроси

Докладва главният секретар на ВАС.

ІV. Приемане на окончателно становище на Висшия адвокатски съвет по проекта на Закон за изменение и допълнение на Конституцията на Република България и проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт.

От името на работната група докладва Любомир Денев.

V. Определяне на датите за заседанията на Висшия адвокатски съвет за второто полугодие на 2015 г.

Докладва председателят на ВАС.

VІ. Преглед на дейността на помощните органи на Висшия адвокатски съвет.

Докладва председателят на ВАС.

VІІ. Предстоящи събития, мероприятия и становища.

Докладва председателят на ВАС.

VІІІ. Разни.