І. Информация за събития и мероприятия от 22.01.2016г. до 26.02.2016г.

Докладва председателят на ВАС.

ІІ. Дисциплинарни и други преписки.

ІІІ. Преглед на организацията за провеждане на Общото събрание на адвокатите от страната, насрочено за 27 и 28.02.2016 г.

Докладва председателят на ВАС.

ІV. Финансови въпроси.

Докладва главният секретар на ВАС

V. Разглеждане на проект за Правила за работа на Консултативния конституционен съвет и приемане на решение.

Докладва работната група.

VІ. Разглеждане на предложенията за персоналния състав на Консултативния конституционен съвет.

Докладва председателят на ВАС.

VІІ. Приемане на решение по чл. 120, ал. 3 от Закона за адвокатурата за участие на председатели на адвокатски съвети от страната в заседанията на Висшия адвокатски съвет за периода от 01.04.2016 г. до 30.09.2016 г.

Докладва председателят на ВАС.

VIII. Разни.