І. Информация за събития и мероприятия в периода от 27.03.15 г. до 24.04.15 г.

Докладва председателят на ВАС.

ІІ. Дисциплинарни и други преписки.

ІІІ. Финансови въпроси.

Докладва главният секретар на ВАС

ІV. Разглеждане на предложения на председателя на Висшия контролен съвет за приемане на: Правилник за реда за провеждане на инвентаризация, Правилник за документооборота, Правилник за счетоводната политика, Правила за сметкоплана.

Докладва председателят на Висшия контролен съвет.

V. Приемане на решение по годишния отчет за дейността на Националното бюро за правна помощ за 2014 г.

Докладва председателят на ВАС.

VІ. Приемане на решение за провеждане на национална конференция на българската адвокатура.

Докладва председателят на ВАС.

VІІ. Разглеждане на проект на общи условия за застраховка „професионална отговорност” на адвокати.

Докладва работната група – М. Топчийски, М. Ралчев, С. Желев, Е. Христова, П. Божков

VІІІ. Предложение за задълбочаване информираността и знанията на българските адвокати по правото и правната практика на Европейския съюз (отложена от 27.03.2015 г.).

Докладва Марио Топчийски

ІХ. Предстоящи събития, мероприятия и становища.

Х. Разни.