І. Информация за събития и мероприятия в периода от 24.04.15 г. до 22.05.15 г.

Докладва председателят на ВАС.

ІІ. Дисциплинарни и други преписки.

ІІІ. Финансови въпроси (включително и отложените от 24.04.2015 г.).

Докладва главният секретар на ВАС

ІV. Разглеждане на предложения на председателя на Висшия контролен съвет за приемане на: Правилник за документооборота, Правилник за счетоводната политика, Правила за сметкоплана (продължение от 24.04.2015 г.)

Докладва председателят на Висшия контролен съвет.

V. Разглеждане на:

Предложение за задълбочаване информираността и знанията на българските адвокати по правото и правната практика на Европейския съюз (продължение от 24.04.2015 г.);

- Предложение за подпомагане на Международния съюз на адвокатите ( UIA) в организиране на международен семинар в София през септември 2015 г.;

- Предложение за участие на Висшия адвокатски съвет в изготвяне на правилата и оценяване на кандидатите за генерален адвокат от България в Съда на ЕС в Люксембург;

- Предложение за провеждане на извънредно заседание на ВАдС относно проекта на ЗИДЗА

Докладва вносителят на предложенията Марио Топчийски.

VІ. Предстоящи събития, мероприятия и становища

VІІ.. Разни.