І. Информация за събития и мероприятия в периода от 21.02.14 г. до 21.03.14 г.

Докладва председателят на ВАС.

ІІ. Приемане на проект за мотиви на проектозакона за изменение и допълнение на Закона за адвокатурата.

Докладва председателят на ВАС.

ІІІ. Приемане на решение по чл. 120, ал. 3 от Закона за адвокатурата за участие на председатели на адвокатски колегии от страната в заседанията на Висшия адвокатски съвет за периода от 01.04.2014 г. до 31.10.2014 г.

Докладва председателят на ВАС.

ІV. Преглед на подготовката на становище и на предложения от Висшия адвокатски съвет по програмата „Електронно правосъдие”.

Докладва работната група.

V. Приемане на Концепция за работата на Научно-методическия център на Висшия адвокатски съвет.

Докладва работната група.

VІ. Разглеждане на проект за меморандум за разбирателство и сътрудничество между Националния адвокатски съвет на Република Румъния и Висшия адвокатски съвет на Република България.

Докладва председателят на ВАС.

VІІ. Приемане на решение относно незаконното упражняване на адвокатска дейност от асоциации и други юридически лица.

Докладва работната група.

VІІІ. Финансови въпроси.

Докладва главният секретар на ВАС

ІХ. Определяне на датите за провеждане на пролетната изпитна сесия за адвокати и младши адвокати.

Докладва председателят на ВАС.

Х. Определяне на темата за 2014 г. в състезанието за годишните награди на Висшия адвокатски съвет за студенти-юристи.

Докладва председателят на ВАС.

ХІ. Дисциплинарни и други преписки.

ХІІ. Предстоящи събития, мероприятия и становища.

ХІІІ. Разни.