Дневен ред за заседанието на Висшия адвокатски съвет за 20.06.2014 г.:

І. Информация за събития и мероприятия в периода от 30.05.14 г. до 20.06.14 г.

Докладва председателят на ВАС.

ІІ. Дисциплинарни и други индивидуални преписки.

ІІІ. Информация за резултатите от проведената пролетна изпитна сесия за адвокати и младши-адвокати.

Докладва заместник-председателят Йордан Йорданов (председател на изпитната комисия).

ІV. Преглед и актуализация на щата на служителите на Висшия адвокатски съвет.

Докладва работната група.

V. Финансови въпроси

Докладва главният секретар на ВАС.

VІ. Подготовка на Концепция за медийна политика на Висшия адвокатски съвет.

Докладва председателят на ВАС.

VІІ. Предстоящи събития, мероприятия и становища.

Докладва председателят на ВАС.

VІІІ. Разни.