І. Информация за събития и мероприятия в периода от 22.04.16 г. до 20.05.16 г.

Докладва председателят на ВАС.

ІІ. Разглеждане на жалба срещу решенията по т.I от дневния ред на проведено на 23 април 2016 г. извънредно Общо събрание на адвокатите от Адвокатската колегия – Благоевград относно обсъждане и приемане на решение за предприемане на ефективни протестни действия за защита на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за адвокатурата.

Докладва Любомир Денев

ІІІ.Дисциплинарни и други преписки.

ІV. Финансови въпроси.

Докладва главният секретар на ВАС

V. Приемане на становище относно спазването на задължението за опазване тайната на клиента при откриване и управление на клиентска сметка по чл. 39 от ЗА и разходване на средства от нея (продължение от 22.04.16.)

Докладва главният секретар на ВАС.

VІ. Разглеждане на постъпилите предложения за изменение и допълнение на Наредба № 1 за минималните размери на адвокатските възнаграждения (продължение от 22.04.16 г.).

Докладват членовете на работната група.

VІІ. Разглеждане на проект на Правила за работа на Консултативния конституционен съвет и на предложенията за персоналния му състав (продължение от 18.03.16 г.).

Докладват председателят на ВАС и работната група.

VІІІ. Предстоящи събития, мероприятия и становища

ІХ. Разни.