І. Информация за събития и мероприятия в периода от 26.02.16 г. до 18.03.16 г.

Докладва председателят на ВАС.

ІІ. Дисциплинарни и други преписки.

ІІІ. Финансови въпроси.

Докладва главният секретар на ВАС

ІV. Разглеждане на проект за Правила за работа на Консултативния конституционен съвет и на предложенията за персоналния му състав (отложени от 26.02.16 г.).

Докладват председателят на ВАС и работната група.

V. Разглеждане на годишния отчет на Националното бюро за правна помощ (НБПП) за 2015 г.

Докладват членове на бюрото.

VІ. Разглеждане на проекто-бюджета на Фондация „Център за обучение на адвокати „Кръстю Цончев“ за 2016 г.

Докладва председателят на УС на ЦОА.

VІІ.Откриване на процедура за изменение и допълнение на Наредба № 1 за минималните размери на адвокатските възнаграждения или за приемане на нова наредба.

Докладва председателят на ВАС.

VІІІ.Определяне на темата за 2016 г. в състезанието за годишните награди на Висшия адвокатски съвет за студенти-юристи.

Докладва председателят на ВАС.

ІХ.Предстоящи събития, мероприятия и становища.

Х. Разни.