І. Информация за събития и мероприятия в периода от 12.12.2014 г. до 16.01.2015 г.

Докладва председателят на ВАС.

ІІ. Дисциплинарни и други преписки.

ІІІ. Финансови въпроси.

Докладва главният секретар на ВАС

ІV. Информация-отчет за изпълнението на бюджета на Висшия адвокатски съвет за 2014 г.

Докладва главният секретар на ВАС.

V. Разглеждане на проекта за бюджет на Висшия адвокатски съвет за 2015 година и приемане на решение.

Докладва главният секретар на ВАС.

VІ. За работата на адвокатските съвети по актуализираната Стратегия за продължаване на реформата в съдебната система.

Докладва председателят на ВАС.

VІІ. Предстоящи събития, мероприятия и становища.

VІІІ. Разни.