І.Информация за събития и мероприятия в периода от 20.06.14 г. до 11.07.14 г.

Докладва председателят на ВАС.

ІІ.Разглеждане на жалби срещу решението на Избирателната комисия в АК-Монтана за обявяване резултатите от новия избор за органи на адвокатската колегия.

Докладва Марио Топчийски.

ІІІ. Дисциплинарни и други индивидуални преписки.

ІV.Финансови въпроси.

Докладва главният секретар на ВАС.

V.Преглед и актуализация на щата на служителите на Висшия адвокатски съвет.

Докладва работната група.

VІ.Приемане на решение относно незаконното упражняване на адвокатска дейност от асоциации и други юридически лица.

Докладва работната група.

VІІ.Приемане на Концепция за работата на Научно-методическия център на Висшия адвокатски съвет.

Докладва работната група.

VІІІ. Подготовка на Концепция за медийна политика на Висшия адвокатски съвет.

Докладва председателят на ВАС.

ІХ.Предстоящи събития, мероприятия и становища.

Докладва председателят на ВАС.

Х.Разни.