І. Информация за събития и мероприятия в периода от 26.06.15 г. до 10.07.15 г.

Докладва председателят на ВАС.

ІІ. Дисциплинарни и други индивидуални преписки.

ІІІ. Финансови въпроси (вкл. отчет за изпълнение на бюджета за първото полугодие и състояние на събираемостта на членския внос).

Докладва главният секретар на ВАС.

ІV. Информация за резултатите от проведената пролетна изпитна сесия за адвокати и младши-адвокати.

Докладва Емилия Недева (председател на изпитната комисия).

V. Приемане на решение по чл. 120, ал. 3 от Закона за адвокатурата за участие на председатели на адвокатски съвети от страната в заседанията на Висшия адвокатски съвет за периода от 01.10.2015 г. до 31.03.2016 г.

Докладва председателят на ВАС.

VІ. Предстоящи събития, мероприятия и становища.

Докладва председателят на ВАС.

VІІ. Разни.