І. Информация за събития и мероприятия в периода от 17.06.16 г. до 08.07.16 г.

Докладва председателят на ВАС.

ІІ. Дисциплинарни и други индивидуални преписки.

ІІІ. Финансови въпроси (вкл. отчет за изпълнение на бюджета за първото полугодие)

Докладва главният секретар на ВАС.

ІV. Информация за резултатите от проведената пролетна изпитна сесия за адвокати и младши-адвокати.

Докладва Любомир Денев (председател на изпитната комисия).

V. Приемане на решение по чл. 120, ал. 3 от Закона за адвокатурата за участие на председатели на адвокатски съвети от страната в заседанията на Висшия адвокатски съвет за периода от 01.10.2016 г. до 31.03.2017 г.

Докладва председателят на ВАС.

VІ. Определяне датите за редовните заседания на Висшия адвокатски съвет за второто полугодие на 2016 г.

Докладва председателят на ВАС.

VІІ. Преглед на работата на помощните органи на Висшия адвокатски съвет (отл. от 17.06.2016 г.).

Докладва председателят на ВАС.

VІІІ. Концепция и правила за работа на Комисията по правни въпроси (обединяваща Научно-методическия център и Консултативния конституционен съвет).

Докладва работната група.

IX. Предстоящи събития, мероприятия и становища.

Докладва председателят на ВАС.

X. Разни.