І.Информация за събития и мероприятия в периода от 12.09.14 г. до26.09.14 г.

Докладва председателят на ВАС.

ІІ.Дисциплинарни и други индивидуални преписки.

ІІІ. За дисциплинарната дейност на адвокатските съвети.

Докладва Емилия Недева.

ІV.Концепция за работата на Научно-методическия център на Висшия адвокатски съвет.

Докладва работната група.

V.Финансови въпроси.

Докладва главният секретар на ВАС.

VІ.Концепция за медийна политика на Висшия адвокатски съвет.

Докладва председателят на ВАС.

VІІ. Предстоящи събития, мероприятия и становища.

Докладва председателят на ВАС.

VІІІ.Разни.