І. Информация за събития и мероприятия в периода от 30.09.2016 г. до 21.10.2016 г.

Докладва председателят на ВАС.

ІІ. Дисциплинарни и други индивидуални преписки.

ІІІ. Финансови въпроси.

Докладва главният секретар на ВАС.

ІV. Приемане на решение за свикване на редовно Общо събрание на адвокатите в страната.

Докладва председателят на ВАС.

V. Преглед на подготовката на мероприятията на Висшия адвокатски съвет, посветени на 22 ноември – Ден на българската адвокатура.

Докладва председателят на ВАС.

VІ. Предстоящи събития, мероприятия и становища.

Докладва председателят на ВАС

VІІ. Разни.