Д Н Е В Е Н Р Е Д

На заседанието на 21.04.2017 г.

НА ВИСШИЯ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ

1. Информация за събития и мероприятия за периода 31.03.2017 г. –21.04.2017 г.

Докладва Председателят на ВАдвС

2. Финансови въпроси:

- Отчет за изпълнение на бюджета за периода 01.01.2017 г. - 31.03.2017 г.

- Справка за дължимия и внесен членски внос от АК към ВАС.

- Принципни решения, взети от ВАдвС, по време на мандат 2013 - 2017 г.

- Предложение от УС на ЦОА „Кръстьо Цончев“ и др.

Докладва Главният секретар на ВАдвС

3. Актуализация на сайта на Висшия адвокатски съвет и преглед състоянието на сайтовете на адвокатските колегии в страната.

Докладва Председателят на ВАдвС

4. Предстоящи събития, мероприятия, становища.

Докладва Председателят на ВАдвС

5. Разни.