І.Информация за събития и мероприятия в периода от 22.07.16 г. до 16.09.16 г.

Докладва председателят на ВАС.

ІІ.Дисциплинарни и други индивидуални преписки.

ІІІ. Финансови въпроси.

Докладва главният секретар на ВАС.

ІV.Приемане на правила за работа и определяне на ръководство по чл. 119, ал. 2 от ЗА и на първоначален персонален състав на Комисията по правни въпроси.

Докладва работната група.

V.Продължение на процедурата по подготовката на проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 за минималните размери на адвокатските възнаграждения.

Докладва работната група.

VІ.Организационни въпроси за провеждането на предстоящата Национална работна конференция на българската адвокатура в Стара Загора.

Докладва председателят на ВАС.

VІІ.Други предстоящи мероприятия, събития и становища.

VІІI.Разни.