І. Обявяване на резултатите и годишните награди на Висшия адвокатски съвет за 2015 г. от състезанието за написване на есе от студенти-юристи на тема „Същност на адвокатската пледоария”.

Докладва главният секретар на ВАС

ІІ. Представяне на концепциите за развитието и основните насоки в дейността на Фондация „Център за обучение на адвокати „Кръстю Цончев”.

Докладват кандидатите за членове на Управителния съвет на фондацията.

ІІІ. Обсъждане на предложенията за изменения в Учредителния акт на Фондация „Център за обучение на адвокати „Кръстю Цончев”.

Докладват предложителите.

ІV. Избор на членове на Управителния съвет на фондация „Център за обучение на адвокати „Кръстю Цончев” за следващия редовен мандат –декември 2015 – декември 2020 г. (отложен от 23.10.2015 г.).

Докладва председателят на ВАС.

V. Разни.