І.Информация за събития и мероприятия в периода от 11.07.14 г. до12.09.14 г.

Докладва председателят на ВАС.

ІІ.Дисциплинарни и други индивидуални преписки.

ІІІ. Финансови въпроси.

Докладва главният секретар на ВАС.

ІV.Приемане на решение по чл. 120, ал. 3 от Закона за адвокатурата за участие на председатели на адвокатски съвети от страната в заседанията на Висшия адвокатски съвет за периода от 01.10.2014г. до 31.03.2015г.

Докладва председателят на ВАС.

V.Определяне на датите за фазите на есенната изпитна сесия за адвокати и младши адвокати.

Докладва председателят на ВАС.

VІ.Преглед и актуализация на щата на служителите на Висшия адвокатски съвет.

Докладва работната група.

VІІ.Приемане на решение относно незаконното упражняване на адвокатска дейност от асоциации и други юридически лица.

Докладва работната група.

VІІІ.Подготовка на становище срещу протеста на прокурор от Върховната административна прокуратура против § 2 от ДР Наредба № 1 за минималния размер на адвокатските възнаграждения. Други предстоящи събития, мероприятия и становища.

Докладва председателят на ВАС.

ІХ.Разни.