І. Информация за събития и мероприятия в периода от 18.03.16 г. до 22.04.16 г.

Докладва председателят на ВАС.

ІІ. Дисциплинарни и други преписки.

ІІІ. Финансови въпроси (вкл. и разглеждане на проект за нова счетоводна политика).

Докладва главният секретар на ВАС

ІV. Разглеждане на постъпилите предложения за изменение и допълнение на Наредба № 1 за минималните размери на адвокатските възнаграждения или за приемане на нова наредба.

Докладва заместник-председателят Юрий Бошнаков.

V. Приемане на обобщено решение относно процедурата за изпълнение на дисциплинарното наказание „лишаване от право да се упражнява адвокатска професия“ за определен период и възстановяване на правата след изтърпяване на наказанието.

Докладва работната група.

VІ. Приемане на становище относно спазването на задължението за опазване тайната на клиента при откриване и управление на клиентска сметка по чл. 39 от ЗА и разходване на средства от нея.

Докладва главният секретар на ВАС.

VІІ. Разглеждане на проект на Правила за работа на Консултативния конституционен съвет и на предложенията за персоналния му състав (продължение от 18.03.16 г.).

Докладват председателят на ВАС и работната група.

VІІІ. Предстоящи събития, мероприятия и становища.

ІХ. Разни.