І.Информация за събития и мероприятия в периода от 02.10.2015 г. до 23.10.2015 г.

Докладва председателят на ВАС.

ІІ.Дисциплинарни и други индивидуални преписки.

ІІІ. Финансови въпроси.

Докладва главният секретар на ВАС.

ІV.Обсъждане на проект за насоки на социалната дейност на Висшия адвокатски съвет (отложено от 2.10.15 г.).

Докладва Любомир Денев.

V.Избор на членове на Управителния съвет на фондация „Център за обучение на адвокати „Кръстю Цончев” за следващия редовен мандат – декември 2015 – декември 2020 г.

Докладва председателят на ВАС.

VІ. Предстоящи събития, мероприятия и становища.

Докладва председателят на ВАС.

VІІ.Разни.