1/ Информация за събития и мероприятия за периода 07.07.2017 г.- 14.09.2017 г.
Докладва : Председателят на ВАдвС


2/ Презентация на новия сайт на Висшия адвокатски съвет.
Докладва : Работната група


3/ Финансови въпроси.
Докладва: Главният секретар на ВАдвС


4/ Провеждане на изпити за придобиване права на адвокат – организационни въпроси.
Докладва : Председателят на ВАдвС


5/ Информация на работната група по ЗИД на Закона за адвокатурата.
Докладва : Емил Ядков – председател на работната група


6/ Обсъждане на тема за Есенната конференция на българската адвокатура, насрочена за 28.10.2017 г.
Докладва : Председателят на ВАдвС


7/ Организация на Конференция по повод взаимоотношения и взаимодействие между отделните правни професии – определяне на тема, дата и място на провеждане, участници.
Докладва : Председателят на ВАдвС


8/ Организация на Конференция по повод 60 години от подписването на т.нар. Римски договори и 10 години от членството на България в Европейския съюз със заглавие : „Прилагане правото на ЕС в България в периода 2007–2017 г.“ - определяне на партньори, дата и място на провеждане, участници.
Докладва : Председателят на ВАдвС


9/ Научно-практическа конференция „Правни проблеми по прилагането на ГПК. Възможните разрешения“, дата на провеждане 06 и 07.10.2017 г.- организационни въпроси.
Докладват : Председателят на ВАдвС и Валя Гигова, член на ВАдвС


10/ Дисциплинарни и индивидуални преписки.
Докладват : Членове на ВАдвС


11/ Информация за предстоящи събития и мероприятия.
Докладва : Председателят на ВАдвС


12/ Разни.

Главен секретар на ВАдвС
Стефка Въжарова