І.Информация за събития и мероприятия в периода от 17.10.2014 г. до14.11.2014 г.

Докладва председателят на ВАС.

ІІ.Дисциплинарни и други индивидуални преписки.

ІІІ.Финансови въпроси.

Докладва главният секретар на ВАС.

VІ.Концепция за медийна политика на Висшия адвокатски съвет (продължение от предишни заседания).

Докладва председателят на ВАС.

V.Обсъждане предложението на члена на Висшия адвокатски съвет Марио Топчийски за пристъпване към процедура за договаряне на Общи условия за застраховане на риска „Професионална отговорност” по реда на чл. 50, ал. 3 от Закона за адвокатурата.

VІ. Концепция за работата на Научно-методическия център на Висшия адвокатски съвет (продължение от предишни заседания).

Докладва работната група.

VІІ.Обявяване на резултатите и годишните награди на Висшия адвокатски съвет за 2014 г. от състезанието за написване на есе от студенти-юристи на тема „За и против индивидуалната конституционна жалба”.

Докладва председателят на ВАС.

VІІІ.Предстоящи събития, мероприятия и становища.

Докладва председателят на ВАС

ІХ.Разни.