І. Финансови  въпроси  (вкл. и отложените от заседанието на 25.04.2014 относно искане за безлихвен заем от Софийската адвокатска колегия и предложения относно „Разходи и възнаграждения за администриране на организацията по събирането и отчитането на дължимия членски внос към Висшия адвокатски съвет”).

Докладва главният секретар на ВАС.

ІІ. Дисциплинарни  и  други  преписки.

ІІІ. Разни.