І. Разглеждане на жалби по чл. 106, ал. 4 от Закона за адвокатурата срещу решения на избирателни комисии в различни адвокатски колегии.

Докладват определените в заседанието на 19.02.16 г. членове на съвета.

ІІ. Разглеждане на срочни дисциплинарни преписки.

ІІІ. Разни.