І. Информация за събития и мероприятие от 20.05.2016 г. до 03.06.2016 г.

Докладва председателят на ВАдвС.

ІІ. Дисциплинарни и други преписки.

ІІІ. Финансови въпроси.

Докладва главният секретар на ВАдвС.

IV. Разглеждане на постъпилите предложения за изменение и допълнение на Наредба №1 за минималния размер на адвокатските възнаграждения (продължение от 20.05.2016 г.).

Докладва работната група.

V. Разглеждане проект за Правила за работа на Консултативния конституционен съвет и на предложенията за персоналния му състав (продължение от 20.05.2016 г.).

Докладва председателят на ВАдвС.

VI. Обсъждане на въпроси, свързани с проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за адвокатурата, внесен в Народното събрание на 23.01.2015 г.

Докладва председателят на ВАдвС.

VII. Предстоящи събития, мероприятия и становища.

Докладва председателят на ВАдвС.

VIII. Разни.